zavod.ravnopavnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

О нама

Завод за равноправност полова је покрајинска установа основана 2004. године Одлуком Скупштине АП Војводине. Оснивањем Завода (преузмите .pdf) и доношењем Декларације и Одлуке о равноправности полова (преузмите .pdf) заокружен је систем институционалних механизама на покрајинском нивоу и уједно је утемељен правни оквир за остваривање родне равноправности на територији Војводине у областима које су у надлежности Покрајине.

Завод је основан као стручно тело у циљу промовисања концепта родне равноправности и израде препорука за интеграцију родне перспективе у све политике, мере, акције и програме које Покрајинска влада доноси и спроводи, и као таква јединствена је у региону.

Делокруг рада Завода обухвата истраживачке програме и пројекте у циљу стварања базе прецизних и актуелних података о положају жена који би представљали основ за израду препорука за побољшање положаја жена; едукативне програме у циљу повећања нивоа знања о значају родне равноправности и потреби уграђивања родне перспективе у све друштвене сфере живота, подстицајне програме са циљем економског оснаживања жена и мушкараца, као и промоцију концепта родне равноправности на територији АП Војводине и пружање подршке локалним самоуправама у спровођењу политике једнаких могућности.

Међу најзначајнијим програмима и пројектима које је Завод спровео у периоду 2005-2015. године од посебног значаја су: Тренинзи за локалне родне механизме (2008-2013); Истраживање о медијском третману жена у политици „Кандидаткиње“ (2008); Истраживање о положају жена на селу у АП Војводини (2007-2010), курс „Европска унија и родна равноправност” (2007-2013); Истраживање о капацитетима политичких странака у Војводини за остваривање родне равноправности (2010); пројекат „Пословно повезивање жена које живе у руралним подручјима“ у оквиру ИПА Програма Прекограничне сарадње Мађарска-Србија (2013); Истраживање о стању и перспективама развоја предузетништва жена у Војводини (2014); Истраживање о раду посланика и посланица у Скупштини АП Војводине из родне перспективе и многи други програми.

Првих 10 година Завода за равноправност полова

Посебан квалитет у раду Завода представља чињеница да истраживачке, едукативне и друге програме прати богата издавачка делатност високих стандарда подељена у пет едиција. Најзначајнија едиција која представља и афирмише резултате истраживачких активности и препоруке неопходне за креирање нових практичних политика или иновирање афирмативних мера за одређену друштвену групу је „Милева Марић Ајнштајн“. Едиција „Клара Цеткин“ сведочи о едукативним програмима, и она обухвата приручнике, брошуре и збирке радова полазника и полазница семинара и курсева, а најновија едиција „Роза Луксембург“ посвећена је докторским и мастер радовима на тему равноправности полова. Она представља и афирмише стручњаке и стручњакиње у овој области.

Завод за равноправност полова је добитник награде “Анђелка Милић” за 2016. годину за подршку развоју стварања знања из области родних студија у Србији (теорија и истраживања) коју је доделила Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ) Српског социолошког друштва. Награда је први пут додељена за феминистичко стваралаштво у области науке и културе, као и за подршку том стваралаштву и примену феминистичких идеја у различитим областима друштвеног живота.

 

Систематизација

Правилник о организацији и систематизацији послова у Покрајинском заводу за равноправност полова (Преузмите документ у PDF формату или у .DOC формату)

Организација

У Заводу за равноправност полова запослене су директорка, три самосталне стручне сараднице и једна стручна сарадница.

Заводом за равноправност полова руководи директор/ка кога/коју именује и разрешава Скупштина АП Војводине на период од 4 године. На седници Скупштине АП Војводине одржане 28.09.2016. године за директорку Завода именована је Диана Миловић, професорка марксизма из Новог Сада.

Шематски приказ именованих и запослених лица:

 

Диaнa Mилoвић, дирeктoркa Зaвoдa
diana.milovic@vojvodina.gov.rs
dianamilovic@yahoo.com

Кaтaринa Крajнoвић, самостална стручнa сaрaдницa зa oднoсe сa jaвнoшћу
katarina.krajnovic@vojvodina.gov.rs

Maриjaнa Рoдић, сaмoстaлнa стручнa сaрaдницa зa финaнсиjскo-књигoвoдствeнe пoслoвe
marijana.rodic@vojvodina.gov.rs

 

Влaдислaвa Игић, сaмoстaлнa стручнa сaрaдницa зa правне, oпштe и кaдрoвскe пoслoвe
vladislava.igic@vojvodina.gov.rs

 

Сандра Бачко, стручнa сaрaдницa зa административно-техничке пoслoвe
sandramiljkovic75@gmail.com