zavod.ravnopavnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Промотивни програми

Промотивни програми имају за циљ да промовишу концепт родне равноправности на територији АП Војводине, мотивишу и охрабрују доносиоце одлука и представнике локалних самоуправа да активно спроводе политику једнаких могућности и раде на повећању својих капацитета да се баве овим питањем.

 

Прилог о активностима Завода у емисији “Грађанин” РТС-а

У серијалу "Грађанин" Радио-телевизије Србије, који је посвећен животу националних мањина у Србији, емитован је прилог о активностима Завода за равноправност полова када је у питању унапређење положаја жена из националних мањина у Војводини.  ...

Гостовање директорке Завода поводом обележавања 8. марта

Дирекотрка Завода за равноправност полова Диана Миловић гостовала је у Јутарњем програму Радио-телевизије Војводине поводом обележавања Међународног дана жена - 8. марта. Том приликом она је изјавила да борба за женска људска права и даље трају, али да Завод као родни...

Изјава за РТС поводом конкурса за жене припаднице националних мањина

Директорка Завода за равноправност полова Диана Миловић дала је изјаву за Јавни сервис Радио-телевизије Србије поводом расписаног Конкурса за унапређење положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине. Основна идеја конкурса је афирмисати жене и...

Најава трибинe: Положај жена у друштву – дан после: проблеми и достигнућа

Поводом обележавања 8. марта – Међународног дана жена, Завод за равноправност полова и општина Врбас организују трибину “Положај жена у друштву – дан после: проблеми и достигнућа”, у четвртак, 9. марта 2017. године, у 18 часова у сали Скупштине општине Врбас.

Гостовање на телевизији Канал 9

Директорка Завода за равноправност полова Диана Миловић гостовала је 23. фебруара 2017. на новосадској телевизији Канал 9 у емисији Отворени екран Повод за разговор био је представљање Завода као покрајинске институције која се бави унапређењем женских људских права,...

Прeзeнтaциja прojeктa “EурoВeлo Пaрк Цaрскa Бaрa” у Зрeњaнину

Циљ прojeктa je рaзвиjaњe мрeжe квaлитeтних бициклистичких рутa кoje бициклистички пoвeзуjу свe зeмљe у Eврoпи, a кoja би дoпринeлa eкoнoмскoм рaсту и пoвeћaњу брoja рaдних мeстa, eфикaснoм кoришћeњу зeмљиштa, рeгиoнaлнoм и рурaлнoм рaзвojу, здрaвљу и oчувaњу живoтнe срeдинe.

Сaстaнaк сa дeлeгaциjoм OEБС

Нa зaхтeв Oдeљeњa зa дeмoкрaтизaциjу, људскa прaвa и нeдискриминaциjу Mисиje OEБС у Србиjи, у Скупштини AП Вojвoдинe 1. фeбруaрa 2017. гoдинe oдржaн je рaдни сaстaнaк дeлeгaциje OEБС нa чeлу сa Лeсли Хeс, вишoм сaвeтницoм зa људскa прaвa и нeдискриминaциjу и прeдстaвницa пoкрajинских мeхaнизaмa зa рoдну рaвнoпрaвнoст.

Пoдршкa жeнaмa из мaњинских зajeдницa

У Нaциoнaлнoм сaвeту слoвaчкe нaциoнaлнe мaњинe, 30. jaнуaрa 2017. гoдинe oдржaн je рaдни сaстaнaк измeђу прeдсeдницe Нaциoнaлнoг сaвeтa слoвaчкe нaциoнaлнe мaњинe Aнe Toмaнoвe Maкaнoвe, кooрдинaтoркe Oдбoрa зa службeну упoтрeбу jeзикa и писмa Maриje Чaњи и дирeктoркe Зaвoдa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa Диaнe Mилoвић.

Успoстaвљaњe мoстa сaрaдњe сa нaциoнaлним зajeдницимa и њихoвим мaтичним држaвaмa

Дирeктoркa Пoкрajинскoг зaвoдa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa Диaнa Mилoвић пoсeтилa je у утoрaк 24. jaнуaрa 2017. гoдинe Хрвaтскo нaциoнaлнo виjeћe у Субoтици. Toм приликoм oнa сe сaстaлa сa прeдсeдникoм Хрвaтскoг нaциoнaлнoг виjeћa Слaвeнoм Бaчићeм и њeгoвим сaрaдницaмa и...

Зaвoд зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa oбeлeжиo кaмпaњу “16 дaнa aктивизмa прoтив нaсиљa прeмa жeнaмa”

Као носилац специјализиваних мера подршке у оквиру покрајинског „Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима у АПВ за период 2015-2020. године“, Покрајински завод за равноправност полова је током међународне кампање "16 дана активизма против...

Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини

Јединствено свеобухватно истраживање о положају жена на селу у Војводини декларисало је сеоске жене као велике «жртве транзиције», али и као важне актерке укупног економског и сваког другог развоја локалних заједница. Имајући у виду овај податак, али и обавезе наше државе које је преузела Ратификовањем Конвенције о укидању свих облика дискриминације жена (CEDAW), да женама на селу обезбеди равноправан приступ и учешће у структурама власти и учини видљивим њихове потребе и могућности у креирању развојних политика села, Завод за равноправност полова осмислио је промотивни програм Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини.

Програм је конципиран у контексту обележавања Међународног дана сеоских жена (15. октобар) који је установљен Резолуцијом Генералне скупштине УН из 2007. године, а идеја да се уведе посебан када земље широм света указују на посебан допринос жена на селу, потекла је са Конференције жена Уједињених нација у Пекингу 1995. године.
Сајам се одржава од 2009. године и сваке године има за циљ да подсети јавност на ову, често маргинализовану друштвену групу, да афирмише њихова знања и вештине како би их преточиле у економски исплативе и тржишно орјентисане активности. Намера је указати на потенцијале и улогу коју жене са села могу имати у унапређењу развоја пољопривреде и села, безбедности хране, смањењу сиромаштва и развоју својих локалних заједница уопште.

Први Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини одржан је у октобру 2009. године у Новом Саду на којој је учествовало 150 сеоских женских удружења и више од 1500 жена које су представил своје ручне радове, производе старих заната и културно наслеђе вишенационалне Војводине.
Изложбу је пратило неколико пратећих програма, између осталог Концерт женских певачких и фолклорних група у Холу Владе АП Војводине.

Следеће године, изложба је била у Сомбору (2010), затим у Инђији (2010), Суботици (2012), затим у Кикинди (2013), Апатину (2014), Бачкој Паланци (2015) и у Зрењанину (2016).

Ове сајамске изложбе помериле су границе женских манифестација и показале да више ниједан туристички и привредни догађај не може да се организује без жена као кључних актерки. Посебан резултат ових Изложби јесу локалне и сеоске манифестације у организацији женских удружења, којих сада има више од осамдесет у Војводини.

Манифестација је значајна и специфична зато што укључује све локалне заједнице и стејкхолдере, зато што учеснице сваке године упознају други град или општину у АП Војводини, и представе своје активности, производе и услуге другим срединама. Значајна је јер се одржава у континуитету, а то значи сталну комуникацију покрајинских институција са удружењима жена, праћење и подстицање њиховог рада, планирање и иницирање нових корака. Такође, сваке године учеснице у манифестацији имају прилику да сагледају и упореде сопствене капацитете са свим другим учесницама које наступају и стекну нова искуства.

Манифестација Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини је увек отворени позив свим релевантним и надлежним актерима у друштву да подрже, свако у домену својих надлежности и могућности, ову друштвену групу жена. Истовремено је и позив сеоским женама да се ослободе патријархалних и свих других ограничења и осавремене своју улогу и у породици и у заједници у којој живе.

Ноћ музеја