Zavod za ravnopravnost polova i ACIMSI – Centar za rodne studije UNS, organizuju promociju knjige Ankice Dragin "Životna priča kao metod beleženja rodnih aspekata istorije žena: Mađarica sa Telepa" u četvrtak, 19. maja 2016. godine sa početkom u 18 časova.

Promocija će biti održana u Multimedijalnoj sali (II sprat/13) u Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu (dr Zorana Đinđića 1).

O knjizi će govoriti Vesna Šijački, direktorka Zavoda, Svenka Savić, koordinatorka Centra za rodne studije, Biljana Sikimić, recenzentkinja, Verona Ubornji, akterka životne priče u knjizi i autorka Ankica Dragin. autorka.

Publikacija je nastala kao deo istraživanja u okviru projekta prikupljanja i publikovanja životnih priča žena iz manjinskih zajednica na području Vojvodine i predstavlja značajan i vredan doprinos ovom istraživanju. Životna priča Mađarice s Telepa Verone Ubornji, sagledava se i istražuje sa feminističkog stanovišta kao svedočenje o ženskom životu u muškom svetu, kao i njegov širi socio-kulturni kontekst koji sačinjavaju rasprostranjenost i istorija mađarske zajednice u Vojvodini i sažet prikaz socio-kulturnih odlika i istorijske sudbine  novosadskog naselja Telep, kao i osobenost reformatske crkve kojoj ispitanica pripada.

Knjiga Ankice Dragin je sedma publikacija iz edicije „Roza Luksemburg“ koju je Zavod za ravnopravnost polova posvetio doktorskim i master radovima na temu rodne ravnopravnosti sa ciljem da predstavi i afirmiše stručnjake i stručnjakinje koji/e se bave rodnim politikama.

Nastala u saradnji sa Centrom za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, edicija je osmišljena sa ciljem da pruži podršku obrazovnom kapacitetu akreditovanog doktorskog i master programa u Srbiji i na taj način bude dostupna stručnoj i široj javnosti.

U okviru edicije „Roza Luksemburg“ objavljena su tri doktorska i četiri master rada.

Izdavačka delatnost, kao osnovna delatnost Zavoda za ravnopravnost polova, je trajni, autentični zapis programa i projekata koje kreira i relizuje. Osnovna namera izdavačke delatanosti je da promoviše stručnjake i stručnjakinje u oblasti rodne ravnopravnosti. Objavljivanje publikacija iz ove oblasti ima za cilj da ponudi fond literature i znanja o ženama i popuni tradicionalne praznine u obrazovanju, kao i da afirmiše značajna dostignuća i doprinose žena u najrazličitijim oblastima života. Podeljena je u nekoliko edicija.

Prva, pod nazivom „Roza Švimer“ obuhvata studije i radove koji analiziraju zakone, strategije i politike rodne ravnopravnosti.

Druga značajna edicija pod nazivom „Mileva Marić Ajnštajn“ beleži rezultate istraživačkih aktivnosti i preporuke neophodne za kreiranje novih praktičnih politika ili inoviranje afirmativnih mera za određenu društvenu grupu.

Edicija „Klara Cetkin“ svedoči o edukativnim programima, i ona obuhvata priručnike, brošure i zbirke radova polaznika i polaznica seminara i kurseva. Na taj način senzibilišemo akademsku zajednicu, medije i širu javnost za vrednosni koncept rodne ravnopravnosti.

Ceneći stvaralački potencijal žena s jedne strane, a sa druge nedovoljnu promociju njihovih radova i dometa, pokrenuta je i edicija „Milena Pavlović Barili“ koja svedoči o prisustvu žena savremenica na društvenoj i umetničkoj sceni, ali i kroz istoriju civilizacije.

Interdisciplinarni postdiplomski program Centra za rodne studije već 12 godina predstavlja nukleus širenja teorijskih ideja i metoda o potrebi promene akademske paradigme, a čiji je cilj stvaranje akademske elite za teorijsko promišljanje o rodnim pitanjima povezanim sa drugim komponentama identiteta (kao što su etnički, nacionalni, verski, seksualni i drugi). To je, za sada, jedini akademski program u Srbiji na osnovu kojeg se stiče zvanje master i doktor rodnih studija, a na osnovu akreditovanog master i doktorskog programa.