Poziv preduzetnicama za edukaciju „Izgradnja uspešnih karijera: Program podrške ženama preduzetnicama“

Poziv preduzetnicama za edukaciju „Izgradnja uspešnih karijera: Program podrške ženama preduzetnicama“

Zavod za ravnopravnost polova u okviru svojih programskih aktivnosti, koje se bave unapređenjem rodne ravnopravnosti i smanjivanjem rodnog jaza u oblasti ekonomije, raspisuje javni poziv za učešće u programu edukacije i unapređenja veština žena preduzetnica pod nazivom: „Izgradnja uspešnih karijera: Program podrške ženama preduzetnicama“.

Podaci o položaju žena preduzetnica ukazali su na činjenicu da se žene u preduzetništvu i dalje nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce i da se suočavaju sa raznim oblicima diskriminacije. Žene takođe izražavaju potrebu za kontinuiranim edukacijama, stručnim usavršavanjima i razvijanjem dodatnih veština s obzirom na specifičnosti ženskog preduzetništva.

Imajući ove podatke u vidu, Zavod za ravnopravnost polova osmislio je program edukacije tako da u formi dvodnevnog susreta zainteresovanim polaznicama pruži informacije na sledeće teme:

Žensko preduzetništvo – U okviru ove teme ukazaćemo na specifičnosti ženskog preduzetništva, i delatnosti u kojima se žene najviše ostvaruju, osvrnućemo se na njegov istorijat i analizirati trenutnu situaciju, kao i izazove koji ga prate. Takođe ćemo razmotriti neophodne kompetencije za uspešno vođenje posla, istražićemo izvore finansiranja i sagledati aktuelne trendove poslovanja. Ove teme će omogućiti učesnicama da steknu širi kontekst i perspektivu o ulozi žena u poslovnom svetu, da prepoznaju svoje snage i slabosti, kao i da predvide moguće prepreke na putu ka uspehu.

Pravna regulativa i finansijsko upravljanje – U okviru ove teme bavićemo se  zakonskim okvirom koji reguliše poslovanje preduzetnika, praktičnim aspektima pokretanja posla (proces registracije), poreskim sistemom i poreskim obavezama kao i finansijskim upravljanjem. Usvojena znanja će omogućiti preduzetnicama  da prepoznaju i reaguju na izazove koji se mogu pojaviti tokom vođenja sopstvenog posla, da usklade svoje poslovanje sa relevantnim zakonima i propisima kao i da iskoriste prilike za rast i razvoj svojih preduzeća. Takođe, preduzetnice će moći lakše da pravilno planiraju svoje finansije i izbegnu nepredviđene troškove kao i da pravilno analiziraju performanse svog poslovanja i identifikuju oblasti za poboljšanje.

Digitalni marketing – U okviru ovog modula obradićemo teme kao što su osnove digitalnog marketinga i njegova uloga u savremenom poslovanju, internet marketing strategije, marketing na društvenim mrežama (strategije, sadržaj i angažovanje publike), imejl marketing, praćenje i merenje efikasnosti marketinštkih aktivnosti. Razumevanje osnova digitalnog marketinga omogućiće preduzetnicama da koriste onlajn kanale kako bi efikasno komunicirale sa svojom ciljnom grupom i povećale vidljivost svog brenda na internetu.

Priprema poslovnog plana – u ovom delu radiće se na preciznom opisu poslovanja, proizvoda i usluga, kreiranju marketing plana, definisanju tržišta, ciljne grupe kupaca i/ili korisnika usluga, konkurencije, plan proizvodnje i finansijski plan-projekcija prihoda, rashoda, dobiti, keš flov i drugo). Razrada ovog dela poslovnog plana omogućava preduzetnicama da jasnije definišu svoje poslovne ciljeve i strategije za postizanje tih ciljeva kao i da bolje razumeju svoje tržište i konkurenciju i prilagode svoje proizvode/usluge potrebama tržišta. Takođe će im omogućiti da jasnije sagledaju finansijsku održivost svog poslovnog poduhvata i da identifikuju ključne tačke na kojima mogu unaprediti svoj plan. Kroz ovaj deo poslovnog plana, preduzetnice stiču dublje razumevanje finansijskih aspekata svog poslovanja i sposobnost da planiraju budžet, upravljaju troškovima i predvide prihode.

Cilj programa je pružiti institucionalnu podršku ženama koje su na početku bavljenja preduzetništvom, ali i onim koje već imaju iskustvo i koje žele da unapređuju svoja znanja. Cilj je podržati lične inicijative, inovacije i individualnost jer su upravo ovo ključni rodni aspekti preduzetništva i uzroci rodno uslovljenih razlika u preduzetništvu.

Pravo učešća ima žene i devojke preduzetnice sa teritorije AP Vojvodine koje žele da otpočnu svoj biznis ili se već bave preduzetništvom.

Broj prijava na edukaciju je ograničen. U slučaju velike zainteresovanosti, prednost pri odabiru imaće kandidatkinje koje se bave socijalnim preduzetništvom (odnosno one koje vode i/ili su osnivačice socijalnog preduzeća, preduzetnice iz ruralnih krajeva i start-up preduzetnice (one koje posluju do 3 godine).

Troškove prevoza, smeštaja, ishrane i edukativnog materijala za polaznice edukacije snosi Zavod za ravnopravnost polova.

Program će biti realizovan u formi dvodnevne obuke 10. i 11. juna 2024. godine (od 10-18 časova). O mestu održavanja biće obaveštene samo one kandidatkinje koji uđu u izbor.

Rok za podnošenje prijava: 31. maj 2024. godine.

Пријава се врши путем следећег линка:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCZU7gpqja3MN-YFYUradnNYydCQBt1s7j7EOUkuL5ESRj_w/viewform

За све додатне информације можете позвати на 021/66 15 177, 66 15 133 или писати на мејл: zavod@ravnopravnost.org.rs


 

Šta srednjoškolci misle o rodnoj ravnopravnosti?

Šta srednjoškolci misle o rodnoj ravnopravnosti?

U utorak, 21. maja u Domu učenika srednjih škola “Brankovo kolo” u Novom Sadu održana je radionica na temu Rodne ravnopravnosti. Sa srednjoškolcima је u okviru sekcije Kult-ture podstaknuta diskusija na ovu temu, a cilj je bio čuti devojčice i mladiće kako razmišljaju i razumeju rodnu ravnopravnost.

U ime Zavoda za ravnopravnost polova radionici je prisustvovala Katarina Krajnović, saradnica za odnose sa javnošću, koja je predstavila rad ustanove i objasnila učenicima i učenicama šta zapravo znači pojam rodne ravnopravnosti i pomogla im da razumeju razliku između kategorija pola i roda.

Učenici i učenice su kroz vežbu, koristeći rodnu perspektivu i “rodne naočare”, imali  zadatak da uoče u kojim sve oblastima društva postoji neravnopravni položaj žena i da li postoje rodne razlike kada pričamo o položaju žena i devojčica u obrazovanju, sportu, politici, privatnom okruženju, medijima, kao i da li postoje razlike u očekivanjima društva kada je u pitanju odnos prema zdravlju, starenju i lepoti žena i muškaraca.

Rad sa dečacima i devojčicama na temu rodne ravnopravnosti veoma je važan jer osnaživanjem mladih da prepoznaju štetne društvene norme i da im se efektivno suprotstave, razvijamo kritičnu masu mladih koji, koristeći stečeno znanje i veštine, donose odluke koje doprinose zdravlju, nenasilnom rešavanju problema u odnosima među njima i stvaramo društvo jednakih i ravnopravnih.

 


 

18. MAJ – NACIONALNI DAN SEĆANjA NA ŽENE ŽRTVE NASILjA

18. MAJ – NACIONALNI DAN SEĆANjA NA ŽENE ŽRTVE NASILjA

U povodu obeležavanja Dana sećanja na žene žrtve nasilja podsećamo javnost da je od početka ove godine u Srbiji u porodično-partnerskom kontekstu učinjeno 9 femicida.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja ove godine se u Srbiji obeležava po sedmi put. Vlada Republike Srbije je 2017. godine 18. maj proglasila Danom sećanja na žene žrtve nasilja nakon što je, na inicijativu Mreže „Žene protiv nasilja” i uz podršku 32 organizacije civilnog društva, peticiju potpisalo više od 8.000 građanki i građana Srbije tokom akcije sprovedene u 25 gradova i opština.
Akcija zagovaranja ideje da se jedan ovakav dan proglasi organizovana je kako bi se javnost, ali i nadležne institucije, stalno podsećale na rizik od femicida i njegove posledice, naročito nakon što je u periodu od 16. do 18. maja 2015. godine tokom 72 sata u Srbiji ubijeno sedam žena.

Sećanje na žene koje više nisu među nama ujedno je i opomena da nepostupanje ili pogrešno postupanje nadležnih institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja žene plaćaju svojim životima.

Zavod za ravnopravnost polova u okviru svoje programske delatnosti kontinuirano radi na podizanju svesti javnosti o fenomenu porodičnog i partnerskog nasilja,  a u toku 2024. godine biće završena analiza podataka o kapacitetima i potrebama specijalizovanih ženskih NVO i drugih ustanova u sektoru socijalne zaštite za pružanje usluga psihosocijalne podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Skupština AP Vojvodine donela je Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2023. do 2026. godine u okviru kog se ova mera i sprovodi.

PRIJAVI NASILjE!

JEDINSTVENI SOS TELEFON ZA ŽENE ŽRTVE NASILjA: 0800-10-10-10
(besplatan poziv, radnim danima 10-20 časova)

 

Naslovna fotografija: Anđela Petrovski/Novinarke protiv nasilja/NPN


 

Poseta Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore

Poseta Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore

Direktorka Zavoda Ivana Krsmanović posetila je 3. aprila 2024. godine Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore sa ciljem uspostavljanja kontakta sa institucionalnim rodnim mehanizmima u regionu.

Sastanku su prisustvovali ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Gjeka, načelnica Odeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović, Katarina Pecović Paljaj, načelnica Službe za finansijske poslove i Sanja Žugić, šefica kabineta. U ime Zavoda, pored direktorke sastanku su prisustvovale i saradnice Katarina Krajnović i Sandra Bačko.

Direktorka Ivana Krsmanović, izrazila je zahvalnost ministru Gjeki na organizaciji susreta i prihvatanju inicijative Zavoda da se uspostavi kontakt i razmene iskustva u radu. Ona je istakla da je cilj posete razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih projektnih ideja i razmena iskustva koja će doprineti unapređenju rodne ravnopravnosti u obe države. Direktorka je predstavila programe Zavoda i širok spektar mogućih aktivnosti kada je u pitanju promocije politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka istakao je važnost postizanja rodne ravnopravnosti kao ključnog cilja na putu ka punoj demokratiji i evropskim integracijama Crne Gore. Međutim, uprkos postignutom napretku, Crna Gora se i dalje suočava sa brojnim izazovima u ostvarivanju potpune rodne ravnopravnosti i neophodno je raditi i dalje na usvajanju i afirmaciji politika koje će državu voditi ka inkluzivnijem društvu.

Načelnica Odeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore Biljana Pejović predstavila je zakonodavni i normativni okvir, te aktivnosti ministarstva usmerenim ka unapređenju rodne ravnopravnosti. Posebno je istakla značaj regionalne saradnje u različitim programima i inicijativama koje su do sada realizovane. U razgovoru je poseban akcenat bio na političkoj participaciji žena i iskustvu koje Republika Srbija ima, kao i na rodno odgovornom budžetiranju u kome AP Vojvodina prednjači i primeni rodno senzitivnog jezika u javnoj upravi.

Susret predstavnika i predstavnica dva institucionalna mehanizma iz dve susedne države u regionu završio se zaključkom da je učinjen važan korak ka jačanju saradnje između institucija ovog tipa jer doprinosi ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je stvaranje društva u kojem su prava i mogućnosti svih pojedinaca i pojedinki jednako zaštićena i promovisana.

Drugog dana radne posete Crnoj Gori, u četvrtak 4. aprila 2024. godine, direktorka Zavoda Ivana Krsmanović zajedno sa svojim saradnicama posetila je Udruženje preduzetnica Crne Gore gde je sa predsednicom udruženja Editom Dautović razmenila iskustva o položaju žena preduzetnica u obe države i problemima sa kojima se one suočavaju u svom preduzetničkom poduhvatu.

 

 

 


 

Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine i Zavod za ravnopravnost polova zaključili Protokol o saradnji

Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine i Zavod za ravnopravnost polova zaključili Protokol o saradnji

Direktor Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine Ognjen Dopuđ i direktorka Zavoda za ravnopravnost polova iz Novog Sada Ivana Krsmanović potpisali su, 8. marta 2024. godine u Novom Sadu, Protokol o saradnji ove dve institucije.

Ovim Protokolom, uspostaviće se saradnja i koordinacija između Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Zavoda za ravnopravnost polova sa ciljem unapređenja politike jednakih mogućnosti i sprovođenja načela ravnopravnosti polova, kreiranja evropskih projekata, saradnje u okviru informisanja javnosti o značaju ostvarivanja rodne ravnopravnosti, usklađivanja sopstvenih programa, projekata i aktivnosti u oblasti evropskih integracija, kao i ostvarivanja svih drugih vidova saradnje koje imaju za cilj sprovođenja načela ravnopravnosti polova.

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ Ognjen Dopuđ, tom prilikom, izjavio je da će se saradnja ostvariti i u oblasti edukacije povezivanjem pokrajinske administracije i relevantnih subjekata u cilju unapređenja politike jednakih mogućnosti.

„U okviru međusobne saradnje, organizovaćemo susrete, različite oblike edukacije, manifestacije i konferencije kako bi se obezbedila razmena informacija u vezi sa aktivnostima koje se odnose na primenu i implementaciju projekata u oblasti rodne ravnopravnosti “ rekao je Dopuđ.

Zavod za ravnopravnost polova je pokrajinska ustanova osnovana kao stručno telo u cilju promovisanja koncepta rodne ravnopravnosti i izrade preporuka za integraciju rodne perspektive u sve politike, mere, akcije i programe koje Pokrajinska vlada donosi i sprovodi, i kao takva jedinstvena je u regionu.

Tekst i fotografije preuzeti sa sajta Fonda “Evropski poslovi AP Vojvodine”


 

Danas obeležavamo 8. mart – Međunarodni dan žena

Danas obeležavamo 8. mart – Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena je globalna proslava društvenih, ekonomskih, kulturnih i političkih dostignuća žena. Svake godine, ovaj dan služi kao snažan podsetnik na napredak ostvaren u pravcu rodne ravnopravnosti i ističe posao koji tek treba da se uradi.

Današnji dan je prilika da ukažemo na postignuća žena u različitim sferama života, osvrnemo se na izazove sa kojima se one suočavaju i nastavimo da radimo zajedno kako bismo stvorili inkluzivno društvo.

Tema ovogodišnje kampanje povodom Međunarodnog dana žena je posebno važna i glasi “PODSTAKNI INKLUZIJU”. Inspirisati inkluziju znači slaviti različitost i osnaživanje u svim aspektima društva, jer kada inspirišemo druge da razumeju i vrednuju inkluziju žena, stvaramo bolji svet. A kada su same žene inspirisane da budu uključene, postoji osećaj pripadnosti, relevantnosti i osnaživanja.

Ovogodišnja tema kampanje naglašava ključnu ulogu inkluzije u postizanju rodne ravnopravnosti. Poziva na akciju za rušenje barijera, izazivanje stereotipa i stvaranje okruženja u kome se sve žene cene i poštuju. #InspireInclusion podstiče sve da prepoznaju jedinstvene perspektive i doprinose žena iz svih sfera života, uključujući i one iz marginalizovanih zajednica.

Jedan od ključnih stubova #InspireInclusion je promocija različitosti u liderskim pozicijama i pozicijama donošenja odluka. Žene, posebno one koje pripadaju nedovoljno zastupljenim grupama, i dalje se suočavaju sa preprekama kada traže liderske uloge. Zagovarajući inkluziju, organizacije i zajednice mogu iskoristiti puni potencijal različitih perspektiva, što dovodi do boljeg donošenja odluka i inovacija.

Obrazovanje i svest igraju vitalnu ulogu u podsticanju inkluzije i osnaživanju žena. Kroz inicijative kao što su mentorski programi, obrazovne radionice i kampanje zastupanja, pojedinci i organizacije mogu stvoriti prilike za žene da napreduju. Pružajući podršku i resurse, žene mogu biti osnažene da prevaziđu prepreke i ostvare svoj puni potencijal.

Zavod za ravnopravnost polova naglašava važnost zajedničkog rada kako bismo postigli ravnopravnost u svim segmentima društva. Borba za jednakost nije samo pitanje ženskih prava, već je to pitanje pravde, ljudskih prava i održivog razvoja.

U mnogim delovima sveta, žene se i dalje suočavaju sa diskriminacijom, nasiljem i ograničenim mogućnostima. Međutim, isto tako, svedoci smo izuzetnih dostignuća žena koje su se hrabro suočile s izazovima i promenile svet svojim doprinosima u politici, naučnim istraživanjima, umetnosti, poslovanju i mnogim drugim oblastima.

„Ovim putem želimo izraziti duboko poštovanje i zahvalnost svim ženama koje su svojim radom, hrabrošću i vizijom doprinele boljem sutra. Bez obzira na pol, boju kože ili poreklo, ravnopravnost treba biti temeljna vrednost koja nas povezuje i inspiriše na zajednički rad ka boljoj budućnosti”- izjavila je direktorka Ivana Krsmanović povodom Dana žena.

U susret Međunarodnom danu žena, pozivamo sve da podrže inicijative koje promovišu ravnopravnost, uvažavanje i podršku ženama širom sveta. Samo zajedničkim naporima možemo stvoriti društvo u kojem svaka žena ima priliku da ostvari svoj puni potencijal.

#IWD2024 #InspireInclusion


 

Održana info-sesija povodom kampanje „Unapredi rodnu ravnopravnost”

Održana info-sesija povodom kampanje „Unapredi rodnu ravnopravnost”

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović učestvovala je u ponedeljak 19. februara 2024. godine u Skupštini AP Vojvodine u info-sesiji povodom promocije kampanje „Unapredi rodnu ravnopravnost”, koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi u saradnji sa Nemačkom razvojnom saradnjom (GIZ), u okviru projekta „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji”.
Kampanja se sprovodi sa ciljem da se u javnosti podigne svest o važnosti rodne ravnopravnosti u našem društvu, ali i da se ukaže na obaveze koje proističu iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, svi organi javne vlasti, poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, sindikati, političke stranke i tela za rodnu ravnopravnost – obavezni su da Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dostave Godišnji izveštaj o rodnoj ravnopravnosti.

Budući da većina organa javne vlasti i preduzetnika, političkih organizacija i sindikalnih organizacija u Srbiji tokom 2021. i 2022. godine nije ispunila svoje zakonske obaveze i nije dostavila svoje izveštaje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, Ministarstvo je smatralo da je važno sprovesti široku kampanju radi informisanja javnosti i svih nadležnih subjekata o obavezama koje proističu iz primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Na info-sesiji u Skupštini AP Vojvodine predstavljene su obaveze koje navedeni akteri treba da ispune, podzakonska akta kojima se bliže određuje način izveštavanja, kao i Smernice za primenu pomenutog zakona.

U tom kontekstu, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović predstavila je one aktivnosti ustanove koje su bile u direktnoj vezi sa promocijom i primenom Zakona o rodnoj ravnopravnosti – program koji se tiče izrade Lokalnih akcionih planova za unapređenje rodne ravnopravnosti na nivou lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine, kao i program finansijske podrške za organizacije civilnog sektora kojima je kroz konkurs dat uslov da svoje programe i projektne ideje usklađuju sa onim što nas i zakon i Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti obavezuju.

U uvodnom delu govorili su Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova APV, Tomislav Žogmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Mihael Engel, vođa tima projekat „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji” (GIZ). U radnom delu obratile su se dr Biljana Stojković, rukovoditeljka Grupe za unapređenje rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, prof. dr Zorica Mršević, istraživačica i Danica Todorov, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost.

Kampanja „Unapredi rodnu ravnopravnost” započela je 5. februara 2024. godine u Užicu, a osim Novog Sada, biće sprovedena i u Kragujevcu, Nišu i Beogradu.
Više o Kampanji i podzakonskim aktima možete videti ovde


 

Predstavljeni rezultati projekta „Ostvarivanje prava žena u Srbiji kroz zagovaranje i aktivno učešće”

Predstavljeni rezultati projekta „Ostvarivanje prava žena u Srbiji kroz zagovaranje i aktivno učešće”

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović i saradnica za odnose sa javnošću Katarina Krajnović prisustvovale su 13. februara 2024. godine u Gradskoj upravi u Zrenjaninu, završnoj konferenciji projekta „Ostvarivanje prava žena u Srbiji kroz zagovaranje i aktivno učešće” na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati kroz aktivnosti, radionice i zagovaranje za unapređenje položaja žena na selu.

Projekat koji su realizovali Udruženje građanki FemPlatz i Zrenjaninski edukativni centar bio je posvećen poboljšanju položaja žena sa sela podsticanjem njihovog umrežavanja, unapređenjem znanja i veština, prepoznavanjem ključnih poteškoća i prepreka sa kojima se suočavaju u ostvarivanju svojih prava.

Konferenciju je otvorila Nevena Marčeta iz UN Women Srbija, Andrijana Čović, programska saradnica FemPlatz-a, koja je govorila o položaju žena na selu na osnovu godišnjeg izveštaja o rodnoj ravnopravnosti i položaju žena u Srbiji za 2023. godinu, i Radoslava Aralica iz Zrenjaninskog edukativnog centra koja je predstavila postignute rezultate i izazove u radu sa udruženjima žena sa sela i zagovaračkim aktivnostima usmerenim ka lokalnim samoupravama.

Zavod za ravnopravnost polova je već dugi niz godina posvećen ciljnoj grupi žena sa sela i kontinuirano učestvuje u praćenju njihovog položaja i rezultata koje ostvaruju i druge organizacije. Institucionalna podrška i saradnja sa civilnim sektorom jedan je od prioriteta i strateških ciljeva naše ustanove koji doprinose zajedničkoj borbi za unapređenje položaja žena.

Foto: FemPlatz


 

Raspisan konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Raspisan konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti  u okviru svoje izdavačke delatnosti.

Konkurs je namenjen onima koji žele da predstave svoje rezultate u oblasti rodnih politika i tako prošire znanja o temi rodne ravnopravnosti i učine je vidljivom u svim oblastima društvenog života. Konkurs obuhvata objavljivanje doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih radova, naučnih studija i drugih istraživačkih radova u oblasti rodne ravnopravnosti. Sprovođenjem konkursa Zavod za ravnopravnost polova je u poslednjih nekoliko godina obogatio fond literature o društvenim fenomenima i rodnim politikama i tako predstavio značajan korpus znanja i kapaciteta novih aktera i akterki na javnoj sceni.

Budući da su publikacije iz oblasti unapređenja rodnih politika i ženskih prava deficitarne na domaćoj izdavačkoj sceni, izdavačka produkcija Zavoda ima za cilj da obogati i proširi znanje potrebno za obrazovanje žena i o ženama u akademskoj zajednici, i pruži informacije i podršku obrazovnim institucijama, lokalnim telima za rodnu ravnopravnost na teritoriji AP Vojvodine, aktivistima u nevladinim ženskim i drugim organizacijama, novinarima i novinarkama, prosvetnim radnicima u školama i na fakultetima, zaposlenima u institucijama i ustanovama kulture, medijima, distributivnim izdavačkim centrima i najširoj javnosti.

Informacije o uslovima učešća, kao i obaveznoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti možete pogledati ovde.

Rok za prijavu je 7. maj 2024. godine.


 

Finansijska podrška ženama preduzetnicama iz Vojvodine

Finansijska podrška ženama preduzetnicama iz Vojvodine

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović potpisala je u sredu, 27. decembra 2023. godine ugovore sa 42 žene preduzetnice kojima su odobrena sredstva za kupovinu opreme i repromaterijala u ukupnoj vrednosti od 13.550.000,00 dinara.

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je početkom oktobra 2023. godine Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2023. godini za privredna društva i preduzetnice sa ciljem jačanja žena preduzetnika i privrednih društava, odnosno mikro i malih preduzeća u kojima su većinski vlasnici žene, a koje posluju na teritoriji AP Vojvodine. Na konkurs se javilo 242 žena preduzetnica što pokazuje zainteresovanost ove ciljne grupe za ovakvu vrstu podrške.

Konkurs je raspisan radi unapređenja poslovanja žena preduzetnica sa teritorije AP Vojvodine, odnosno pružanja institucionalne podrške razvoju poslovanja kojim upravljaju žene, i to putem investiranja u opremu koja će doprineti rastu prihoda, novom zapošljavanju i unapređenju tehnologije procesa proizvodnje ili pružanja usluge.

Bespovratna sredstva Zavoda za ravnopravnost polova ove godine dodeljena su preduzetnicama za kupovinu opreme i repromaterijala u različitim delatnostima, poput opreme za proizvodnju drveta, rogoza i kanapa, proizvodnje parfema, nakita, odeće, kolača, peciva do opreme potrebne u uslužnim delatnostima poput štamparija, arhitektonskih biroa, knjigovodstvenih agencija, igraonica, stomatoloških ordinacija, fitnes studija i drugih.

Preduzetnica Andrijana Radojičić je direktorka preduzetničke radnje Korporasana iz Novog Sada, koja se bavi obradom drveta.  Povodom dobijanja sredstava po konkursu, rekla je da je ova finansijska podrška ključna u realizaciji njenog poslovanja jer svaka mašina koju koristi u proizvodnji radi na bazi kompresora. „Sredstva ću iskoristiti za kupovinu kompresora koji će pokriti kapacitete moje proizvodnje, naročito jer sam tek godinu dana u preduzetništvu“.

Brankica Kenera je osnivačica i vlasnica firme Kenera NS iz Bukovca koje se bavi međunarodnim transportom i logistikom. Jedna je od retkih uspešnih žena u ovoj oblasti jer je on primarno muška profesija.
„Ova sredstva će mi značiti budući da firma ima dosta stvari koje ne može da skladišti, na primer gume, ulja itd. i ja sam konkurisala za kupovinu kontejnera koji će mi napraviti uštedu za iznajmljivanje prostora.“

Oblast ekonomskog osnaživanja žena spada u jedne od prioritetnih programskih aktivnosti u okviru delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova. Ekonomsko osnaživanje žena obuhvata kreiranje programa i mera koji imaju za cilj podršku ženama u poslovanju, a kojima se podstiče razvoj, zapošljavanje, samozapošljavanje i bolji ekonomski položaj.