11. jun – Dan rodne ravnopravnosti

11. jun – Dan rodne ravnopravnosti

Vlada Republike Srbije ustanovila je 2021. godine DAN RODNE RAVNOPRAVNOSTI sa ciljem podizanja svesti o važnosti rodne ravnopravnosti i unapređenja  položaja žena u Srbiji, kako bi i žene i muškarci, imali jednake mogućnosti da rade, napreduju i žive.
Koncept jednakih mogućnosti za sve preduslov je napretka celokupnog društva i jedan je od osnovnih vrednosti demokratske države.

Zavod za ravnopravnost polova obeležava Dan rodne ravnopravnosti promocijom i edukacijom žena koje se bave preduzetništvom.

U kongresnom centru Andrevlje na Fruškoj gori održana je obuka „Izgradnja uspešnih karijera: Program podrške ženama preduzetnicama“ za žene preduzetnice iz različitih delatnosti koje žele da steknu osnovna znanja iz preduzetništva, ali i da unaprede svoja postojeća znanja.
Cilj programa je  unapređenje rodne ravnopravnosti i smanjivanja rodnog jaza u oblasti ekonomije, a sa polaznicama su radili stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti preduzetništva, finasijskog upravljanja, upravljanja ljudskim resursima, sticanja soft veština, inovacija i marketinga.

“Žene kontinuirano pokazuju zainteresovanost za dodatnim edukacijama, stručnim usavršavanjima i razvijanjem dodatnih veština, te je u tom kontekstu organizovana obuka za dve grupe žena: one koje su početnice i koje žele da samostalno razvijaju svoju profesionalnu karijeru, i za one koje već posluju duže od 3 godine, ali su zainteresovane za dodatna učenja“, rekla je direktorka Zavoda Ivana Krsmanović.

Onim polaznicama koje razmišljaju da otpočnu svoj posao, predavači su dali informacije i savete o postupku registracije privrednog subjekta, o pravnim regulativama, informacije o porezima i doprinosima za preduzetnike, kako pripremiti poslovni plan i rukovoditi finansijama. Sa preduzetnicama koje imaju poslovno iskustvo više od tri godine, edukatori su radili na razvoju i unapređenju poslovnog plana, marketingu i digitalnoj promociji biznisa , kao i na upravljanju kadrovima.

Velika stavka u stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za žene preduzetnice jeste i obrazovanje i obuka preduzetnica, a ekonomsko osnaživanje žena se pokazalo kao jedan od najvažnijih preduslova ravnopravnosti žena, poboljšanja njihovog materijalnog položaja i finansijske nezavisnosti.

“Rodnu ravnopravnost u kontekstu ženskog preduzetništva vidim kao izazov, ali i kao mogućnost da se mi žene međusobno osnažujemo. U dosadašnjem iskustvu imala sam priliku da sarađujem sa određenim poslodavcima koji su se prema meni ophodili kao prema nekom ko ne ume ili ne zna ništa o biznisu. Ali učim od snažnih i sposobnih žena. Prezadovoljna sam edukacijom koju je Zavod organizovao, predavači i teme su odlični“, rekla je Iva Bulatović, preduzetnica iz Novog Sada koja se već tri godine bavi proizvodnjom prirodne kozmetike.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

RODNA RAVNOPRAVNOST je koncept koji znači da sva ljudska bića imaju slobodu da razvijaju lične sposobnosti i prave izbore bez ograničenja nametnutih strogim rodnim ulogama, da se različito ponašanje, želje i potrebe žena i muškaraca u jednakoj meri uzimaju u obzir, vrednuju i podržavaju.

RODNA RAVNOPRAVNOST podrazumeva ravnopravnu vidljivost, osnaženost i učešće oba pola u svim sferama javnog i privatnog života. Rodna ravnopravnost je suprotna rodnoj neravnopravnosti, a ne rodnim razlikama i njen cilj je da promoviše puno učešće žena i muškaraca u društvu.

RODNA RAVNOPRAVNOST pretpostavlja da muškarci i žene imaju jednake preduslove za ostvarivanje ljudskih prava i da postoje jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom, socijalnom i nacionalnom napretku, kao i da imaju identične mogućnosti da uživaju sve koristi i beneficije od napretka jedne zajednice.

Bez ravnopravnosti u političkom, ekonomskom i bilo kom drugom obliku odlučivanja, ne postoji mogućnost da rodna ravnopravnost bude integrisana u kreiranje politika vlade. Bez aktivnog učešća žena u procesu izgradnje našeg društva kao modernog, evropski profilisanog i demokratskog, nije moguće ostvarivanje demokratije, ravnopravnosti i napretka društva.

Rodna ravnopravnost regulisana je u našem zakonodavstvu usvajanjem i primenom kako međunarodnih dokumenata, tako i donošenjem zakona i drugih strategija na nacionalnom i pokrajinskom nivou:

Zakon o ratifikaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama Ujedinjenih nacija,
Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici,
Pekinška deklaracija i Platforma za akciju,
Rezolucija o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom i regionalnom nivou,
Rezolucija Saveta bezbednosti – žene, mir i bezbednost 1325,
Zakon o rodnoj ravnopravnosti,
Zakon o zabrani diskriminacije,
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici,
Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine,
Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine,
Odluka o ravnopravnosti polova AP Vojvodine,
Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2023. do 2026. godine.

Datum za obeležavanje Dana rodne ravnopravnost izabran je kao podsetnik na 11. jun, dan kada je 1842. godine odobreno školovanje žena u Srbiji. Ukazom kneza Mihaila Nataliji Petrović i Sofiji i Katarini Lekić odobreno je da mogu da otvore školu za žensku decu rukovodeći se time da je pravo glasa i obrazovanje devojčica i žena siguran put ka boljem i kvalitetnijem životu.

Normativni okvir dostupan je na https://ravnopravnost.org.rs/dokumenti/#okvir


 

Poziv preduzetnicama za edukaciju „Izgradnja uspešnih karijera: Program podrške ženama preduzetnicama“

Poziv preduzetnicama za edukaciju „Izgradnja uspešnih karijera: Program podrške ženama preduzetnicama“

Zavod za ravnopravnost polova u okviru svojih programskih aktivnosti, koje se bave unapređenjem rodne ravnopravnosti i smanjivanjem rodnog jaza u oblasti ekonomije, raspisuje javni poziv za učešće u programu edukacije i unapređenja veština žena preduzetnica pod nazivom: „Izgradnja uspešnih karijera: Program podrške ženama preduzetnicama“.

Podaci o položaju žena preduzetnica ukazali su na činjenicu da se žene u preduzetništvu i dalje nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce i da se suočavaju sa raznim oblicima diskriminacije. Žene takođe izražavaju potrebu za kontinuiranim edukacijama, stručnim usavršavanjima i razvijanjem dodatnih veština s obzirom na specifičnosti ženskog preduzetništva.

Imajući ove podatke u vidu, Zavod za ravnopravnost polova osmislio je program edukacije tako da u formi dvodnevnog susreta zainteresovanim polaznicama pruži informacije na sledeće teme:

Žensko preduzetništvo – U okviru ove teme ukazaćemo na specifičnosti ženskog preduzetništva, i delatnosti u kojima se žene najviše ostvaruju, osvrnućemo se na njegov istorijat i analizirati trenutnu situaciju, kao i izazove koji ga prate. Takođe ćemo razmotriti neophodne kompetencije za uspešno vođenje posla, istražićemo izvore finansiranja i sagledati aktuelne trendove poslovanja. Ove teme će omogućiti učesnicama da steknu širi kontekst i perspektivu o ulozi žena u poslovnom svetu, da prepoznaju svoje snage i slabosti, kao i da predvide moguće prepreke na putu ka uspehu.

Pravna regulativa i finansijsko upravljanje – U okviru ove teme bavićemo se  zakonskim okvirom koji reguliše poslovanje preduzetnika, praktičnim aspektima pokretanja posla (proces registracije), poreskim sistemom i poreskim obavezama kao i finansijskim upravljanjem. Usvojena znanja će omogućiti preduzetnicama  da prepoznaju i reaguju na izazove koji se mogu pojaviti tokom vođenja sopstvenog posla, da usklade svoje poslovanje sa relevantnim zakonima i propisima kao i da iskoriste prilike za rast i razvoj svojih preduzeća. Takođe, preduzetnice će moći lakše da pravilno planiraju svoje finansije i izbegnu nepredviđene troškove kao i da pravilno analiziraju performanse svog poslovanja i identifikuju oblasti za poboljšanje.

Digitalni marketing – U okviru ovog modula obradićemo teme kao što su osnove digitalnog marketinga i njegova uloga u savremenom poslovanju, internet marketing strategije, marketing na društvenim mrežama (strategije, sadržaj i angažovanje publike), imejl marketing, praćenje i merenje efikasnosti marketinštkih aktivnosti. Razumevanje osnova digitalnog marketinga omogućiće preduzetnicama da koriste onlajn kanale kako bi efikasno komunicirale sa svojom ciljnom grupom i povećale vidljivost svog brenda na internetu.

Priprema poslovnog plana – u ovom delu radiće se na preciznom opisu poslovanja, proizvoda i usluga, kreiranju marketing plana, definisanju tržišta, ciljne grupe kupaca i/ili korisnika usluga, konkurencije, plan proizvodnje i finansijski plan-projekcija prihoda, rashoda, dobiti, keš flov i drugo). Razrada ovog dela poslovnog plana omogućava preduzetnicama da jasnije definišu svoje poslovne ciljeve i strategije za postizanje tih ciljeva kao i da bolje razumeju svoje tržište i konkurenciju i prilagode svoje proizvode/usluge potrebama tržišta. Takođe će im omogućiti da jasnije sagledaju finansijsku održivost svog poslovnog poduhvata i da identifikuju ključne tačke na kojima mogu unaprediti svoj plan. Kroz ovaj deo poslovnog plana, preduzetnice stiču dublje razumevanje finansijskih aspekata svog poslovanja i sposobnost da planiraju budžet, upravljaju troškovima i predvide prihode.

Cilj programa je pružiti institucionalnu podršku ženama koje su na početku bavljenja preduzetništvom, ali i onim koje već imaju iskustvo i koje žele da unapređuju svoja znanja. Cilj je podržati lične inicijative, inovacije i individualnost jer su upravo ovo ključni rodni aspekti preduzetništva i uzroci rodno uslovljenih razlika u preduzetništvu.

Pravo učešća ima žene i devojke preduzetnice sa teritorije AP Vojvodine koje žele da otpočnu svoj biznis ili se već bave preduzetništvom.

Broj prijava na edukaciju je ograničen. U slučaju velike zainteresovanosti, prednost pri odabiru imaće kandidatkinje koje se bave socijalnim preduzetništvom (odnosno one koje vode i/ili su osnivačice socijalnog preduzeća, preduzetnice iz ruralnih krajeva i start-up preduzetnice (one koje posluju do 3 godine).

Troškove prevoza, smeštaja, ishrane i edukativnog materijala za polaznice edukacije snosi Zavod za ravnopravnost polova.

Program će biti realizovan u formi dvodnevne obuke 10. i 11. juna 2024. godine (od 10-18 časova). O mestu održavanja biće obaveštene samo one kandidatkinje koji uđu u izbor.

Rok za podnošenje prijava: 3. jun 2024. godine.

Пријава се врши путем следећег линка:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCZU7gpqja3MN-YFYUradnNYydCQBt1s7j7EOUkuL5ESRj_w/viewform

За све додатне информације можете позвати на 021/66 15 177, 66 15 133 или писати на мејл: zavod@ravnopravnost.org.rs


 

Šta srednjoškolci misle o rodnoj ravnopravnosti?

Šta srednjoškolci misle o rodnoj ravnopravnosti?

U utorak, 21. maja u Domu učenika srednjih škola “Brankovo kolo” u Novom Sadu održana je radionica na temu Rodne ravnopravnosti. Sa srednjoškolcima је u okviru sekcije Kult-ture podstaknuta diskusija na ovu temu, a cilj je bio čuti devojčice i mladiće kako razmišljaju i razumeju rodnu ravnopravnost.

U ime Zavoda za ravnopravnost polova radionici je prisustvovala Katarina Krajnović, saradnica za odnose sa javnošću, koja je predstavila rad ustanove i objasnila učenicima i učenicama šta zapravo znači pojam rodne ravnopravnosti i pomogla im da razumeju razliku između kategorija pola i roda.

Učenici i učenice su kroz vežbu, koristeći rodnu perspektivu i “rodne naočare”, imali  zadatak da uoče u kojim sve oblastima društva postoji neravnopravni položaj žena i da li postoje rodne razlike kada pričamo o položaju žena i devojčica u obrazovanju, sportu, politici, privatnom okruženju, medijima, kao i da li postoje razlike u očekivanjima društva kada je u pitanju odnos prema zdravlju, starenju i lepoti žena i muškaraca.

Rad sa dečacima i devojčicama na temu rodne ravnopravnosti veoma je važan jer osnaživanjem mladih da prepoznaju štetne društvene norme i da im se efektivno suprotstave, razvijamo kritičnu masu mladih koji, koristeći stečeno znanje i veštine, donose odluke koje doprinose zdravlju, nenasilnom rešavanju problema u odnosima među njima i stvaramo društvo jednakih i ravnopravnih.

 


 

18. MAJ – NACIONALNI DAN SEĆANjA NA ŽENE ŽRTVE NASILjA

18. MAJ – NACIONALNI DAN SEĆANjA NA ŽENE ŽRTVE NASILjA

U povodu obeležavanja Dana sećanja na žene žrtve nasilja podsećamo javnost da je od početka ove godine u Srbiji u porodično-partnerskom kontekstu učinjeno 9 femicida.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja ove godine se u Srbiji obeležava po sedmi put. Vlada Republike Srbije je 2017. godine 18. maj proglasila Danom sećanja na žene žrtve nasilja nakon što je, na inicijativu Mreže „Žene protiv nasilja” i uz podršku 32 organizacije civilnog društva, peticiju potpisalo više od 8.000 građanki i građana Srbije tokom akcije sprovedene u 25 gradova i opština.
Akcija zagovaranja ideje da se jedan ovakav dan proglasi organizovana je kako bi se javnost, ali i nadležne institucije, stalno podsećale na rizik od femicida i njegove posledice, naročito nakon što je u periodu od 16. do 18. maja 2015. godine tokom 72 sata u Srbiji ubijeno sedam žena.

Sećanje na žene koje više nisu među nama ujedno je i opomena da nepostupanje ili pogrešno postupanje nadležnih institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja žene plaćaju svojim životima.

Zavod za ravnopravnost polova u okviru svoje programske delatnosti kontinuirano radi na podizanju svesti javnosti o fenomenu porodičnog i partnerskog nasilja,  a u toku 2024. godine biće završena analiza podataka o kapacitetima i potrebama specijalizovanih ženskih NVO i drugih ustanova u sektoru socijalne zaštite za pružanje usluga psihosocijalne podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Skupština AP Vojvodine donela je Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2023. do 2026. godine u okviru kog se ova mera i sprovodi.

PRIJAVI NASILjE!

JEDINSTVENI SOS TELEFON ZA ŽENE ŽRTVE NASILjA: 0800-10-10-10
(besplatan poziv, radnim danima 10-20 časova)

 

Naslovna fotografija: Anđela Petrovski/Novinarke protiv nasilja/NPN


 

Poseta Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore

Poseta Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore

Direktorka Zavoda Ivana Krsmanović posetila je 3. aprila 2024. godine Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore sa ciljem uspostavljanja kontakta sa institucionalnim rodnim mehanizmima u regionu.

Sastanku su prisustvovali ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Gjeka, načelnica Odeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović, Katarina Pecović Paljaj, načelnica Službe za finansijske poslove i Sanja Žugić, šefica kabineta. U ime Zavoda, pored direktorke sastanku su prisustvovale i saradnice Katarina Krajnović i Sandra Bačko.

Direktorka Ivana Krsmanović, izrazila je zahvalnost ministru Gjeki na organizaciji susreta i prihvatanju inicijative Zavoda da se uspostavi kontakt i razmene iskustva u radu. Ona je istakla da je cilj posete razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih projektnih ideja i razmena iskustva koja će doprineti unapređenju rodne ravnopravnosti u obe države. Direktorka je predstavila programe Zavoda i širok spektar mogućih aktivnosti kada je u pitanju promocije politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka istakao je važnost postizanja rodne ravnopravnosti kao ključnog cilja na putu ka punoj demokratiji i evropskim integracijama Crne Gore. Međutim, uprkos postignutom napretku, Crna Gora se i dalje suočava sa brojnim izazovima u ostvarivanju potpune rodne ravnopravnosti i neophodno je raditi i dalje na usvajanju i afirmaciji politika koje će državu voditi ka inkluzivnijem društvu.

Načelnica Odeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore Biljana Pejović predstavila je zakonodavni i normativni okvir, te aktivnosti ministarstva usmerenim ka unapređenju rodne ravnopravnosti. Posebno je istakla značaj regionalne saradnje u različitim programima i inicijativama koje su do sada realizovane. U razgovoru je poseban akcenat bio na političkoj participaciji žena i iskustvu koje Republika Srbija ima, kao i na rodno odgovornom budžetiranju u kome AP Vojvodina prednjači i primeni rodno senzitivnog jezika u javnoj upravi.

Susret predstavnika i predstavnica dva institucionalna mehanizma iz dve susedne države u regionu završio se zaključkom da je učinjen važan korak ka jačanju saradnje između institucija ovog tipa jer doprinosi ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je stvaranje društva u kojem su prava i mogućnosti svih pojedinaca i pojedinki jednako zaštićena i promovisana.

Drugog dana radne posete Crnoj Gori, u četvrtak 4. aprila 2024. godine, direktorka Zavoda Ivana Krsmanović zajedno sa svojim saradnicama posetila je Udruženje preduzetnica Crne Gore gde je sa predsednicom udruženja Editom Dautović razmenila iskustva o položaju žena preduzetnica u obe države i problemima sa kojima se one suočavaju u svom preduzetničkom poduhvatu.

 

 

 


 

Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine i Zavod za ravnopravnost polova zaključili Protokol o saradnji

Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine i Zavod za ravnopravnost polova zaključili Protokol o saradnji

Direktor Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine Ognjen Dopuđ i direktorka Zavoda za ravnopravnost polova iz Novog Sada Ivana Krsmanović potpisali su, 8. marta 2024. godine u Novom Sadu, Protokol o saradnji ove dve institucije.

Ovim Protokolom, uspostaviće se saradnja i koordinacija između Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Zavoda za ravnopravnost polova sa ciljem unapređenja politike jednakih mogućnosti i sprovođenja načela ravnopravnosti polova, kreiranja evropskih projekata, saradnje u okviru informisanja javnosti o značaju ostvarivanja rodne ravnopravnosti, usklađivanja sopstvenih programa, projekata i aktivnosti u oblasti evropskih integracija, kao i ostvarivanja svih drugih vidova saradnje koje imaju za cilj sprovođenja načela ravnopravnosti polova.

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ Ognjen Dopuđ, tom prilikom, izjavio je da će se saradnja ostvariti i u oblasti edukacije povezivanjem pokrajinske administracije i relevantnih subjekata u cilju unapređenja politike jednakih mogućnosti.

„U okviru međusobne saradnje, organizovaćemo susrete, različite oblike edukacije, manifestacije i konferencije kako bi se obezbedila razmena informacija u vezi sa aktivnostima koje se odnose na primenu i implementaciju projekata u oblasti rodne ravnopravnosti “ rekao je Dopuđ.

Zavod za ravnopravnost polova je pokrajinska ustanova osnovana kao stručno telo u cilju promovisanja koncepta rodne ravnopravnosti i izrade preporuka za integraciju rodne perspektive u sve politike, mere, akcije i programe koje Pokrajinska vlada donosi i sprovodi, i kao takva jedinstvena je u regionu.

Tekst i fotografije preuzeti sa sajta Fonda “Evropski poslovi AP Vojvodine”