zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Izdavačka delatnost

Izdavačka delatnost Zavoda za ravnopravnost polova, kao osnovna delatnost, predstavlja trajno svedočanstvo o istoriji i iskustvima ženskog aktivizma, rezultatima i znanjima koji su proizveli progresivne mere i politike za unapređenje jednakih mogućnosti. Izdavačka delatnost Zavoda obuhvata šest edicija stručne literature i promociju stručnjaka i stručnjakinja u oblasti rodne ravnopravnosti.

Cilj izdavačke delatnosti Zavoda je popunjavanje tradicionalne praznine u obrazovanju žena i fonda literature, kao i afirmisanje značajnih dostignuća i doprinosa žena u najrazličitijim oblastima života.

Publikacije iz izdavačke delatnosti Zavoda namenjene su akademskoj zajednici, stručnoj i široj javnosti, rodnim mehanizmima, nevladinim ženskim i drugim organizacijama, novinarima i novinarkama, obrazovnim institucijama (školama i fakultetima), ustanovama kulture, lokalnoj zajednici i drugima.

Zavod za ravnopravnost polova je u periodu 2006-2017. godine, samostalno ili u suizdavaštvu, objavio 33 publikacijе.
Spisak izdanja za period 2006-2018.

“Ljude ne treba deliti na muškarce i žene, svaki čovek, bio on muškarac ili žena, može svojim telom i životom raditi šta hoće jer ljudska prava ne izviru iz čovekove polnosti nego slobode.”

Elizabeth Badinter

Francuska filozofkinja i feministkinja

Edicija Mileva Marić Ajnštajn

Edicija „Mileva Marić Ajnštajn“ beleži rezultate istraživačkih aktivnosti i preporuke neophodne za kreiranje novih praktičnih politika ili inoviranje afirmativnih mera za određenu društvenu grupu.

Edicija Klara Cetkin

Edicija „Klara Cetkin“ svedoči o edukativnim programima, i ona obuhvata priručnike, brošure i zbirke radova polaznika i polaznica seminara i kurseva. Na taj način senzibilišemo akademsku zajednicu, medije i širu javnost za vrednosni koncept rodne ravnopravnosti.

Edicija Roza Luksemburg

Ediciju „Roza Luksemburg“ Zavod je posvetio doktorskim i master radovima na temu ravnopravnosti polova sa ciljem da predstavi i afirmiše stručnjake i stručnjakinje koji se bave rodnim politikama. Obrazovni kapacitet jedinog akreditovanog doktorskog i master programa u Srbiji u Centru za rodne studije na Novosadskom univerzitetu zaslužuje da na ovaj način bude dostupan stručnoj i široj javnosti.

Edicija Milena Pavlović Barili

Edicija „Milena Pavlović Barili“ svedoči o prisustvu žena savremenica na društvenoj i umetničkoj sceni, ali i kroz istoriju civilizacije.

Edicija Rozika Švimer

Edicija „Rozika Švimer“ obuhvata studije i radove koji analiziraju zakone, strategije i politike rodne ravnopravnosti. Prva knjiga objavljena u okviru ove edicije je „Ka zakonu o ravnopravnosti polova“ u kojoj se ogleda primarna uloga institucionalnih mehanizama u uspostavljanju pravnog okvira za dosledno sprovođenje koncepta rodne ravnopravnosti.

Edicija Životne priče

„Životne priče žena“ su inovativna i jedinstvena edicija Udruženja građana „Ženske studije i istraživanja“ koja je javnosti otkrila jednostavne, a raskošne živote potpuno anonimnih žena iz Vojvodine. Zavod je u svojstvu suizdavača učestvovao u objavljivanju nekoliko knjiga iz ove edicije.