O nama

 

Zavod za ravnopravnost polova je pokrajinska ustanova osnovana 2004. godine Odlukom Skupštine AP Vojvodine. Osnivanjem Zavoda (preuzmite .pdf) i donošenjem Deklaracije i Odluke o ravnopravnosti polova (preuzmite .pdf) zaokružen je sistem institucionalnih mehanizama na pokrajinskom nivou i ujedno je utemeljen pravni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Vojvodine u oblastima koje su u nadležnosti Pokrajine.

Zavod je osnovan kao stručno telo u cilju promovisanja koncepta rodne ravnopravnosti i izrade preporuka za integraciju rodne perspektive u sve politike, mere, akcije i programe koje Pokrajinska vlada donosi i sprovodi, i kao takva jedinstvena je u regionu.

Delokrug rada Zavoda obuhvata istraživačke programe i projekte u cilju stvaranja baze preciznih i aktuelnih podataka o položaju žena koji bi predstavljali osnov za izradu preporuka za poboljšanje položaja žena; edukativne programe u cilju povećanja nivoa znanja o značaju rodne ravnopravnosti i potrebi ugrađivanja rodne perspektive u sve društvene sfere života, podsticajne programe sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena i muškaraca, kao i promociju koncepta rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine i pružanje podrške lokalnim samoupravama u sprovođenju politike jednakih mogućnosti.

Među najznačajnijim programima i projektima koje je Zavod sproveo u periodu 2005-2020. godine od posebnog značaja su: Treninzi za lokalne rodne mehanizme (2008-2013); Istraživanje o medijskom tretmanu žena u politici „Kandidatkinje“ (2008); Istraživanje o položaju žena na selu u AP Vojvodini (2007-2010), kurs „Evropska unija i rodna ravnopravnost” (2007-2013); Istraživanje o kapacitetima političkih stranaka u Vojvodini za ostvarivanje rodne ravnopravnosti (2010); projekat „Poslovno povezivanje žena koje žive u ruralnim područjima“ u okviru IPA Programa Prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2013); Istraživanje o stanju i perspektivama razvoja preduzetništva žena u Vojvodini (2014), kao i Istraživanje o radu poslanika i poslanica u Skupštini AP Vojvodine iz rodne perspektive. Među edukativnim programima izdvaja se program ekonomskog osnaživanja žena pod nazivom “Akademija veština” koji je u periodu od 2017. do 2020. godine obrazovao blizu 100 žena i muškaraca sa ciljem unapređenja znanja iz oblasti preduzetništva i započinjanja sopstvenog biznisa. U okviru promotivnih aktivnosti Zavoda izdvaja se jedinstvena manifestacija “Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini” osmišljena u cilju obeležavanja Međunarodnog dana seoskih žena (15. oktobar) i promocije seoskih žena, njihovih veština i kapaciteta.

Prvih 10 godina Zavoda za ravnopravnost polova

Poseban kvalitet u radu Zavoda predstavlja činjenica da istraživačke, edukativne i druge programe prati bogata izdavačka delatnost visokih standarda podeljena u pet edicija. Najznačajnija edicija koja predstavlja i afirmiše rezultate istraživačkih aktivnosti i preporuke neophodne za kreiranje novih praktičnih politika ili inoviranje afirmativnih mera za određenu društvenu grupu je „Mileva Marić Ajnštajn“. Edicija „Klara Cetkin“ svedoči o edukativnim programima, i ona obuhvata priručnike, brošure i zbirke radova polaznika i polaznica seminara i kurseva, a najnovija edicija „Roza Luksemburg“ posvećena je doktorskim i master radovima na temu ravnopravnosti polova. Ona predstavlja i afirmiše stručnjake i stručnjakinje u ovoj oblasti.

Zavod za ravnopravnost polova je dobitnik nagrade “Anđelka Milić” za 2016. godinu za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja) koju je dodelila Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM) Srpskog sociološkog društva. Nagrada je prvi put dodeljena za feminističko stvaralaštvo u oblasti nauke i kulture, kao i za podršku tom stvaralaštvu i primenu feminističkih ideja u različitim oblastima društvenog života.

 

 

 

 

 

 

U Zavodu za ravnopravnost polova zaposlene su direktorka i četiri saradnice.

Zavodom za ravnopravnost polova rukovodi direktor/ka koga/koju imenuje i razrešava Skupština AP Vojvodine na period od 4 godine. Na sednici Skupštine AP Vojvodine održane 22.06.2023. godine za direktorku Zavoda imenovana je Ivana Krsmanović, istoričarka iz Novog Sada.

Šematski prikaz imenovanih i zaposlenih lica:

Tabela – zaposlena i angažovana lica u Zavodu za ravnopravnost polova

 

 

 

 

 

 

 

Ivana Krsmanović

Direktorka

Email

Katarina Krajnović

službenica za odnose sa javnošću i marketing

Email

Marijana Rodić

diplomirana ekonomistkinja za finansijsko-računovodstvene poslove

Email

Vladislava Kostić

diplomirana pravnica za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti

Email

Sandra Bačko

poslovna sekretarka

Email