zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

O nama

 

 

Zavod za ravnopravnost polova je pokrajinski mehanizam koji postoji od 2004. godine. Za sve te godine samo jedna i najvažnija misija je bila imperativ našeg malog kolektiva: pričati svuda i sa svima o ravnopravnosti polova, edukovati one koji o tome nedovoljno znaju, istraživati društvo i njegove nedostatke u vezi sa ovom temom, i na kraju, ako je potrebno, nametnuti i braniti tezu da je Ustavom zagarantovano pravo svakog bića da živi u društvu jednakih mogućnosti.

Naravno, u društvu kao što je naše, a u kome su još uvek duboko utemeljeni stereotipi podređenosti žene u odnosu na muškarca, to nimalo nije lako. Mi ne odustajemo i svojim radom pokazujemo da je to moguće, uz veliku podršku koju imamo od Pokrajinske vlade i Sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Sve je više i muškaraca, koji živeći u tranzicionoj zemlji, osećaju teret ekonomske i društvene nepravde. Tu smo i za njih, jer znamo da samo zajedničkim radom sa oba pola možemo uspeti. Nema ravnopravnosti žena ukoliko ne naučimo muškarce, koji sa njima žive u društvenoj sinergiji, da to nije oblast u kojoj će oni izgubiti ništa od biološke i svake druge odlike svog pola.

Sva istraživanja, koja smo do sada radili, pokazuju da su žene ugrožene na svim poljima. Pokušavamo da im približimo njihove zakonske mogućnosti u ostvarivanju prava koja im pripadaju, kroz edukacije i neposredan kontakt. Naročito je ta ugroženost ispoljena u selima, gde je tradicionalna zatvorenost veoma prisutna, pa ni istraživanja ne mogu puno da pokažu.

Ono po čemu je naš Zavod, kao pokrajinski rodni mehanizam, jedinstven jeste izdavačka delatnost, koja je ujedno i bazična delatnost naše ustanove. Jedini smo na ovim prostorima koji štampamo knjige na temu rodne ravnopravnosti. I na to smo ponosni, jer širiti znanje je najveća misija koja nikada ne prestaje.

Trudimo se da osmišljavanjem programa koji u osnovi imaju ekonomsko osnaživanje žena, pokažemo celokupnom društvu kakav potencijal u svakom pogledu leži u rukama sjajnih i vrednih žena sa kojima imamo čast da sarađujemo.

Zavod je otvorena institucija, spremna da se menja i prilagođava svim društvenim kretanjima na bolje. Svi smo tu na zajedničkom zadatku, mi kao kolektiv, ali i svi vi koji sa nama radite sarađujete ili vam treba naše znanje, podsticaj i edukacija.

Diana Milović
direktorka Zavoda za ravnopravnost polova

 

 

Zavod za ravnopravnost polova je pokrajinska ustanova osnovana 2004. godine Odlukom Skupštine AP Vojvodine. Osnivanjem Zavoda (preuzmite .pdf) i donošenjem Deklaracije i Odluke o ravnopravnosti polova (preuzmite .pdf) zaokružen je sistem institucionalnih mehanizama na pokrajinskom nivou i ujedno je utemeljen pravni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Vojvodine u oblastima koje su u nadležnosti Pokrajine.

Zavod je osnovan kao stručno telo u cilju promovisanja koncepta rodne ravnopravnosti i izrade preporuka za integraciju rodne perspektive u sve politike, mere, akcije i programe koje Pokrajinska vlada donosi i sprovodi, i kao takva jedinstvena je u regionu.

Delokrug rada Zavoda obuhvata istraživačke programe i projekte u cilju stvaranja baze preciznih i aktuelnih podataka o položaju žena koji bi predstavljali osnov za izradu preporuka za poboljšanje položaja žena; edukativne programe u cilju povećanja nivoa znanja o značaju rodne ravnopravnosti i potrebi ugrađivanja rodne perspektive u sve društvene sfere života, podsticajne programe sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena i muškaraca, kao i promociju koncepta rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine i pružanje podrške lokalnim samoupravama u sprovođenju politike jednakih mogućnosti.

Među najznačajnijim programima i projektima koje je Zavod sproveo u periodu 2005-2015. godine od posebnog značaja su: Treninzi za lokalne rodne mehanizme (2008-2013); Istraživanje o medijskom tretmanu žena u politici „Kandidatkinje“ (2008); Istraživanje o položaju žena na selu u AP Vojvodini (2007-2010), kurs „Evropska unija i rodna ravnopravnost” (2007-2013); Istraživanje o kapacitetima političkih stranaka u Vojvodini za ostvarivanje rodne ravnopravnosti (2010); projekat „Poslovno povezivanje žena koje žive u ruralnim područjima“ u okviru IPA Programa Prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2013); Istraživanje o stanju i perspektivama razvoja preduzetništva žena u Vojvodini (2014); Istraživanje o radu poslanika i poslanica u Skupštini AP Vojvodine iz rodne perspektive i mnogi drugi programi.

Prvih 10 godina Zavoda za ravnopravnost polova

Poseban kvalitet u radu Zavoda predstavlja činjenica da istraživačke, edukativne i druge programe prati bogata izdavačka delatnost visokih standarda podeljena u pet edicija. Najznačajnija edicija koja predstavlja i afirmiše rezultate istraživačkih aktivnosti i preporuke neophodne za kreiranje novih praktičnih politika ili inoviranje afirmativnih mera za određenu društvenu grupu je „Mileva Marić Ajnštajn“. Edicija „Klara Cetkin“ svedoči o edukativnim programima, i ona obuhvata priručnike, brošure i zbirke radova polaznika i polaznica seminara i kurseva, a najnovija edicija „Roza Luksemburg“ posvećena je doktorskim i master radovima na temu ravnopravnosti polova. Ona predstavlja i afirmiše stručnjake i stručnjakinje u ovoj oblasti.

Zavod za ravnopravnost polova je dobitnik nagrade “Anđelka Milić” za 2016. godinu za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja) koju je dodelila Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM) Srpskog sociološkog društva. Nagrada je prvi put dodeljena za feminističko stvaralaštvo u oblasti nauke i kulture, kao i za podršku tom stvaralaštvu i primenu feminističkih ideja u različitim oblastima društvenog života.

U Zavodu za ravnopravnost polova zaposlene su direktorka i četiri saradnice.

Zavodom za ravnopravnost polova rukovodi direktor/ka koga/koju imenuje i razrešava Skupština AP Vojvodine na period od 4 godine. Na sednici Skupštine AP Vojvodine održane 28.09.2016. godine za direktorku Zavoda imenovana je Diana Milović, profesorka marksizma iz Novog Sada.

Šematski prikaz imenovanih i zaposlenih lica:

 

 

 

 

Diana Milović, direktorka Zavoda
dianamilovic@yahoo.com

Katarina Krajnović, službenica za odnose sa javnošću i marketing
krajnovic.katarina@gmail.com

Marijana Rodić, diplomirana ekonomistkinja za finansijsko-računovodstvene poslove
marijana.rodic@vojvodina.gov.rs

 

Vladislava Igić, diplomirana pravnica za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti
vanja.kostic75@gmail.com

 

Sandra Bačko, administrativna sekretarka
sandramiljkovic75@gmail.com