Анализа ефеката доделе бесповратних средстава женама предузетницама из Војводине

Анализа ефеката доделе бесповратних средстава женама предузетницама из Војводине

Имајући у виду истраживачке податке о положају жена у предузетништву, родним неједнакостима у сфери економије, последицама изазваним пандемијом Ковид-19 и генерално мањој заступљеношћу предузетница у привреди, Завод је у 2021. години реализовао први Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва (у даљем тексту: Конкурс) са циљем пружања подршке личним иницијативама,  иновацијама и индивидуалности јер су ово управо кључни родни аспекти предузетништва и узроци родно условљених разлика у предузетништву (броју, типу, величини, сектору бизниса које воде жене). Будући да је Конкурс показао велику заинтересованост јавности, Завод је наставио са овим програмом и у 2022. и у 2023. години.

У периоду 2021-2023. године средства по Конкурсу добило је укупно 128 предузетница иако је број заинтересованих био много већи – чак 575 предузетница је аплицирало за добијање средства за куповину машина, опреме, алата и репроматеријала, односно за сертификацију, стандардизацију и брендирање својих производа или услуга.

Желећи да добијемо увид у утицај доделе бесповратних средстава на женско предузетништво у АП Војводини, са посебним фокусом на структурне карактеристике и трендове међу предузетницама које су учествовале и биле успешне у добијању ових средстава, Завод је урадио анализу ефеката спроведеног Конкурса.

Анализа ефеката доделе бесповратних средстава Завода за равноправност полова женама предузетницама за период 2021-2023. године


 

11. јун – ДАН РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

11. јун – ДАН РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Влада Републике Србије установила је 2021. године ДАН РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ са циљем подизања свести о важности родне равноправности и унапређења  положаја жена у Србији, како би и жене и мушкарци, имали једнаке могућности да раде, напредују и живе.
Концепт једнаких могућности за све предуслов је напретка целокупног друштва и један је од основних вредности демократске државе.

Завод за равноправност полова обележава Дан родне равноправности промоцијом и едукацијом жена које се баве предузетништвом.

У конгресном центру Андревље на Фрушкој гори 10. и 11. јуна одржана је обука „Изградња успешних каријера: Програм подршке женама предузетницама“ за женe предузетнице из различитих делатности које желе да стекну основна знања из предузетништва, али и да унапреде своја постојећа знања.
Циљ програма је унапређење родне равноправности и смањивања родног јаза у области економије, а са полазницама су радили стручњаци са вишегодишњим искуством у области предузетништва, финасијског управљања, људских ресурса, лидерства, софт вештина, иновација и дигиталног маркетинга.

Жене континуирано показују заинтересованост за додатним едукацијама, стручним усавршавањима и развијањем додатних вештина, те смо у том контексту организовали обуку за две групе жена: оне које су почетнице и које желе да самостално развијају своју професионалну каријеру, и за оне које већ послују дуже од 3 године, али су заинтересоване за додатна учења”, рекла је директорка Завода Ивана Крсмановић.

Оним полазницама које размишљају да отпочну свој посао, предавачи су дали информације и савете о поступку регистрације привредног субјекта, о правним регулативама, информације о порезима и доприносима за предузетнике, како припремити пословни план и руководити финансијама. Са предузетницама које имају пословно искуство више од три године, едукатори су радили на развоју и унапређењу пословног плана, маркетингу и дигиталној промоцији бизниса , као и на управљању кадровима.

Велика ставка у стварању повољног пословног амбијента за жене предузетнице јесте и образовање и обука предузетница, а економско оснаживање жена се показало као један од најважнијих предуслова равноправности жена, побољшања њиховог материјалног положаја и финансијске независности.

“Родну равноправност у контексту женског предузетништва видим као изазов, али и као могућност да се ми жене међусобно оснажујемо. У досадашњем искуству имала сам прилику да сарађујем са одређеним послодавцима који су се према мени опходили као према неком ко не уме или не зна ништа о бизнису. Али учим од снажних и способних жена. Презадовољна сам едукацијом коју је Завод организовао, предавачи и теме су одлични”, рекла је Ива Булатовић, предузетница која се бави производњом природне козметике.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ је концепт који значи да сва људска бића имају слободу да развијају личне способности и праве изборе без ограничења наметнутих строгим родним улогама, да се различито понашање, жеље и потребе жена и мушкараца у једнакој мери узимају у обзир, вреднују и подржавају.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ подразумева равноправну видљивост, оснаженост и учешће оба пола у свим сферама јавног и приватног живота. Родна равноправност је супротна родној неравноправности, а не родним разликама и њен циљ је да промовише пуно учешће жена и мушкараца у друштву.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ претпоставља да мушкарци и жене имају једнаке предуслове за остваривање људских права и да постоје једнаке могућности за мушкарце и жене да допринесу културном, политичком, економском, социјалном и националном напретку, као и да имају идентичне могућности да уживају све користи и бенефиције од напретка једне заједнице.

Без равноправности у политичком, економском и било ком другом облику одлучивања, не постоји могућност да родна равноправност буде интегрисана у креирање политика владе. Без активног учешћа жена у процесу изградње нашег друштва као модерног, европски профилисаног и демократског, није могуће остваривање демократије, равноправности и напретка друштва.

Родна равноправност регулисана је у нашем законодавству усвајањем и применом како међународних докумената, тако и доношењем закона и других стратегија на националном и покрајинском нивоу:

 • Закон о ратификацији Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације над женама Уједињених нација,
 • Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици,
 • Пекиншка декларација и Платформа за акцију,
 • Резолуција о родној равноправности на локалном и регионалном нивоу,
 • Резолуција Савета безбедности – жене, мир и безбедност 1325,
 • Закон о родној равноправности,
 • Закон о забрани дискриминације,
 • Закон о спречавању насиља у породици,
 • Национална стратегија за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године,
 • Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период 2021-2025. године,
 • Одлука о равноправности полова АП Војводине,
 • Програм за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период oд 2023. дo 2026. године.

Датум за обележавање Дана родне равноправност изабран је као подсетник на 11. јун, дан када је 1842. године одобрено школовање жена у Србији. Указом кнеза Михаила Наталији Петровић и Софији и Катарини Лекић одобрено је да могу да отворе школу за женску децу руководећи се тиме да је право гласа и образовање девојчица и жена сигуран пут ка бољем и квалитетнијем животу.

Нормативни оквир доступан је на https://ravnopravnost.org.rs/dokumenti/#okvir


 

 

 

Позив предузетницама за едукацију „Изградња успешних каријера: Програм подршке женама предузетницама“

Позив предузетницама за едукацију „Изградња успешних каријера: Програм подршке женама предузетницама“

Завод за равноправност полова у оквиру својих програмских активности, које се баве унапређењем родне равноправности и смањивањем родног јаза у области економије, расписује јавни позив за учешће у програму едукације и унапређења вештина жена предузетница под називом: Изградња успешних каријера: Програм подршке женама предузетницама“.

Подаци о положају жена предузетница указали су на чињеницу да се жене у предузетништву и даље налазе у неравноправном положају у односу на мушкарце и да се суочавају са разним облицима дискриминације. Жене такође изражавају потребу за континуираним едукацијама, стручним усавршавањима и развијањем додатних вештина с обзиром на специфичности женског предузетништва.

Имајући ове податке у виду, Завод за равноправност полова осмислио је програм едукације тако да у форми дводневног сусрета заинтересованим полазницама пружи информације на следеће теме:

Женско предузетништво – У оквиру ове теме указаћемо на специфичности женског предузетништва, и делатности у којима се жене највише остварују, осврнућемо се на његов историјат и анализирати тренутну ситуацију, као и изазове који га прате. Такође ћемо размотрити неопходне компетенције за успешно вођење посла, истражићемо изворе финансирања и сагледати актуелне трендове пословања. Ове теме ће омогућити учесницама да стекну шири контекст и перспективу о улози жена у пословном свету, да препознају своје снаге и слабости, као и да предвиде могуће препреке на путу ка успеху.

Правна регулатива и финансијско управљање – У оквиру ове теме бавићемо се  законским оквиром који регулише пословање предузетника, практичним аспектима покретања посла (процес регистрације), пореским системом и пореским обавезама као и финансијским управљањем. Усвојена знања ће омогућити предузетницама  да препознају и реагују на изазове који се могу појавити током вођења сопственог посла, да ускладе своје пословање са релевантним законима и прописима као и да искористе прилике за раст и развој својих предузећа. Такође, предузетнице ће моћи лакше да правилно планирају своје финансије и избегну непредвиђене трошкове као и да правилно анализирају перформансе свог пословања и идентификују области за побољшање.

Дигитални маркетинг – У оквиру овог модула обрадићемо теме као што су основе дигиталног маркетинга и његова улога у савременом пословању, интернет маркетинг стратегије, маркетинг на друштвеним мрежама (стратегије, садржај и ангажовање публике), имејл маркетинг, праћење и мерење ефикасности маркетинштких активности. Разумевање основа дигиталног маркетинга омогућиће предузетницама да користе онлајн канале како би ефикасно комуницирале са својом циљном групом и повећале видљивост свог бренда на интернету.

Припрема пословног плана – у овом делу радиће се на прецизном опису пословања, производа и услуга, креирању маркетинг плана, дефинисању тржишта, циљне групе купаца и/или корисника услуга, конкуренције, план производње и финансијски план-пројекција прихода, расхода, добити, кеш флов и друго). Разрада овог дела пословног плана омогућава предузетницама да јасније дефинишу своје пословне циљеве и стратегије за постизање тих циљева као и да боље разумеју своје тржиште и конкуренцију и прилагоде своје производе/услуге потребама тржишта. Такође ће им омогућити да јасније сагледају финансијску одрживост свог пословног подухвата и да идентификују кључне тачке на којима могу унапредити свој план. Кроз овај део пословног плана, предузетнице стичу дубље разумевање финансијских аспеката свог пословања и способност да планирају буџет, управљају трошковима и предвиде приходе.

Циљ програма је пружити институционалну подршку женама које су на почетку бављења предузетништвом, али и оним које већ имају искуство и које желе да унапређују своја знања. Циљ је подржати личне иницијативе, иновације и индивидуалност јер су управо ово кључни родни аспекти предузетништва и узроци родно условљених разлика у предузетништву.

Право учешћа има жене и девојке предузетнице са територије АП Војводине које желе да отпочну свој бизнис или се већ баве предузетништвом.

Број пријава на едукацију је ограничен. У случају велике заинтересованости, предност при одабиру имаће кандидаткиње које се баве социјалним предузетништвом (односно оне које воде и/или су оснивачице социјалног предузећа, предузетнице из руралних крајева и start-up предузетнице (оне које послују до 3 године).

Трошкове превоза, смештаја, исхране и едукативног материјала за полазнице едукације сноси Завод за равноправност полова.

Програм ће бити реализован у форми дводневне обуке 10. и 11. јуна 2024. године (од 10-18 часова). О месту одржавања биће обавештене само оне кандидаткиње који уђу у избор.

Рок за подношење пријава: 3. јун 2024. године.

Пријава се врши путем следећег линка:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCZU7gpqja3MN-YFYUradnNYydCQBt1s7j7EOUkuL5ESRj_w/viewform

За све додатне информације можете позвати на 021/66 15 177, 66 15 133 или писати на мејл: zavod@ravnopravnost.org.rs


 

Шта средњошколци мисле о родној равноправности?

Шта средњошколци мисле о родној равноправности?

У уторак, 21. маја у Дому ученика средњих школа “Бранково коло” у Новом Саду одржана је радионица на тему Родне равноправности. Са средњошколцима је у оквиру секције Култ-туре подстакнута дискусија на ову тему, а циљ је био чути девојчице и младиће како размишљају и разумеју родну равноправност.

У име Завода за равноправност полова радионици је присуствовала Катарина Крајновић, сарадница за односе са јавношћу, која је представила рад устанве и објаснила ученицима и ученицама шта заправо значи појам родне равноправности и помогла им да разумеју разлику између категорија пола и рода.

Ученици и ученице су кроз вежбу, користећи родну перспективу и “родне наочаре”, имали задатак да уоче у којим све областима друштва постоји неравноправни положај жена и да ли постоје родне разлике када причамо о положају жена и девојчица у образовању, спорту, политици, приватном окружењу, медијима итд, као и да ли постоје разлике у очекивањима друштва када је у питању однос према здрављу, старењу и лепоти жена и мушкараца.

Рад са дечацима и девојчицама на тему родне равноправности веома је важан јер оснаживањем младих да препознају штетне друштвене норме и да им се ефективно супротставе, развијамо критичну масу младих који, користећи стечено знање и вештине, доносе одлуке које доприносе здрављу, ненасилном решавању проблема у односима међу њима и стварамо друштво једнаких и равноправних.

 


 

18. МАЈ – НАЦИОНАЛНИ ДАН СЕЋАЊА НА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА

18. МАЈ – НАЦИОНАЛНИ ДАН СЕЋАЊА НА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА

У поводу обележавања Дана сећања на жене жртве насиља подсећамо јавност да је од почетка ове године у Србији у породично-партнерском контексту учињено 9 фемицидa.

Дан сећања на жене жртве насиља ове године се у Србији обележава по седми пут. Влада Републике Србије је 2017. године 18. мај прогласила Даном сећања на жене жртве насиља након што је, на иницијативу Мреже „Жене против насиља” и уз подршку 32 организације цивилног друштва, петицију потписало више од 8.000 грађанки и грађана Србије током акције спроведене у 25 градова и општина.
Акција заговарања идеје да се један овакав дан прогласи организована је како би се јавност, али и надлежне институције, стално подсећале на ризик од фемицида и његове последице, нарочито након што је у периоду од 16. до 18. маја 2015. године током 72 сата у Србији убијено седам жена.

Сећање на жене које више нису међу нама уједно је и опомена да непоступање или погрешно поступање надлежних институција у случајевима родно заснованог насиља жене плаћају својим животима.

Завод за равноправност полова у оквиру своје програмске делатности континуирано ради на подизању свести јавности о феномену породичног и партнерског насиља,  а у току 2024. године биће завршена анализа података о капацитетима и потребама специјализованих женских НВО и других установа у сектору социјалне заштите за пружање услуга психосоцијалне подршке за жртве родно заснованог насиља и насиља у породици.

Скупштина АП Војводине донела је Програм за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023. до 2026. године у оквиру ког се ова мера и спроводи.

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ!

ЈЕДИНСТВЕНИ СОС ТЕЛЕФОН ЗА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА: 0800-10-10-10
(бесплатан позив, радним данима 10-20 часова)

 

Насловна фотографија: Анђела Петровски/Новинарке против насиља/НПН


 

Посета Министарству за људска и мањинска права Владе Црне Горе

Посета Министарству за људска и мањинска права Владе Црне Горе

Директорка Завода Ивана Крсмановић посетила је 3. априла 2024. године Министарство за људска и мањинска права Владе Црне Горе са циљем успостављања контакта са институционалним родним механизмима у региону.

Састанку су присуствовали министар за људска и мањинска права Фатмир Гјека, начелница Одељења за послове родне равноправности Биљана Пејовић, Катарина Пецовић Паљај, начелница Службе за финансијске послове и Сања Жугић, шефица кабинета. У име Завода, поред директорке састанку су присуствовале и сараднице Катарина Крајновић и Сандра Бачко.

Директорка Ивана Крсмановић, изразила је захвалност министру Гјеки на организацији сусрета и прихватању иницијативе Завода да се успостави контакт и размене искуства у раду. Она је истакла да је циљ посете разматрање могућности за реализацију заједничких пројектних идеја и размена искуства која ће допринети унапређењу родне равноправности у обе државе. Директорка је представила програме Завода и широк спектар могућих активности када је у питању промоције политике једнаких могућности за жене и мушкарце.

Министар људских и мањинских права Фатмир Гјека истакао је важност постизања родне равноправности као кључног циља на путу ка пуној демократији и европским интеграцијама Црне Горе. Међутим, упркос постигнутом напретку, Црна Гора се и даље суочава са бројним изазовима у остваривању потпуне родне равноправности и неопходно је радити и даље на усвајању и афирмацији политика које ће државу водити ка инклузивнијем друштву.
Начелница Одељења за послове родне равноправности у Министарству за људска и мањинска права Владе Црне Горе Биљана Пејовић представила је законодавни и нормативни оквир, те активности министарства усмереним ка унапређењу родне равноправности. Посебно је истакла значај регионалне сарадње у различитим програмима и иницијативама које су до сада реализоване. У разговору је посебан акценат био на политичкој партиципацији жена и искуству које Република Србија има, као и на родно одговорном буџетирању у коме АП Војводина предњачи и примени родно сензитивног језика у јавној управи.

Сусрет представника и представница два институционална механизма из две суседне државе у региону завршио се закључком да је учињен важан корак ка јачању сарадње између институција овог типа јер доприноси остваривању заједничког циља, а то је стварање друштва у којем су права и могућности свих појединаца и појединки једнако заштићена и промовисана.

Другог дана радне посете Црној Гори, у четвртак 4. априла 2024. године, директорка Завода Ивана Крсмановић заједно са својим сарадницама посетила је Удружење предузетница Црне Горе где је са председницом удружења Едитом Даутовић разменила искуства о положају жена предузетница у обе државе и проблемима са којима се оне суочавају у свом предузетничком подухвату.

 

 


 

Фонд „Европски послови” АП Војводине и Завод за равноправност полова закључили Протокол о сарадњи

Фонд „Европски послови” АП Војводине и Завод за равноправност полова закључили Протокол о сарадњи

Директор Фонда „Европски послови” АП Војводине Огњен Допуђ и директорка Завода за равноправност полова из Новог Сада Ивана Крсмановић потписали су, 8. марта 2024. године у Новом Саду, Протокол о сарадњи ове две институције.

Овим Протоколом, успоставиће се сарадњa и координацијa између Фонда „Европски послови“ АП Војводине и Завода за равноправност полова са циљем унапређења политике једнаких могућности и спровођења начела равноправности полова, креирања европских пројеката, сарадње у оквиру информисања јавности о значају остваривања родне равноправности, усклађивања сопствених програма, пројеката и активности у области европских интеграција, као и остваривања свих других видова сарадње које имају за циљ спровођења начела равноправности полова.

Директор Фонда „Европски послови“ Огњен Допуђ, том приликом, изјавио је да ће се сарадња остварити и у области едукације повезивањем покрајинске администрације и релевантних субјеката у циљу унапређења политике једнаких могућности.

„У оквиру међусобне сарадње, организоваћемо сусрете, различите облике едукације, манифестације и конференције како би се обезбедила размена информација у вези са активностима које се односе на примену и имплементацију пројеката у области родне равноправности “ рекао је Допуђ.

Завод за равноправност полова је покрајинска установа основана као стручно тело у циљу промовисања концепта родне равноправности и израде препорука за интеграцију родне перспективе у све политике, мере, акције и програме које Покрајинска влада доноси и спроводи, и као таква јединствена је у региону.

Текст и фотографије преузети са сајта Фонда “Европски послови АП Војводине”


 

Данас обележавамо 8. март – Међународни дан жена

Данас обележавамо 8. март – Међународни дан жена

Међународни дан жена је глобална прослава друштвених, економских, културних и политичких достигнућа жена. Сваке године, овај дан служи као снажан подсетник на напредак остварен у правцу родне равноправности и истиче посао који тек треба да се уради.

Данашњи дан је прилика да укажемо на постигнућа жена у различитим сферама живота, осврнемо се на изазове са којима се оне суочавају и наставимо да радимо заједно како бисмо створили инклузивно друштво.

Тема овогодишње кампање поводом Међународног дана жена је посебно важна и гласи “ПОДСТАКНИ ИНКЛУЗИЈУ”. Инспирисати инклузију значи славити различитост и оснаживање у свим аспектима друштва, јер када инспиришемо друге да разумеју и вреднују инклузију жена, стварамо бољи свет. А када су саме жене инспирисане да буду укључене, постоји осецћај припадности, релевантности и оснаживања.

Овогодишња тема кампање наглашава кључну улогу инклузије у постизању родне равноправности. Позива на акцију за рушење баријера, изазивање стереотипа и стварање окружења у коме се све жене цене и поштују. #InspireInclusion подстиче све да препознају јединствене перспективе и доприносе жена из свих сфера живота, укључујуцћи и оне из маргинализованих заједница.

Један од кључних стубова #InspireInclusion је промоција различитости у лидерским позицијама и позицијама доношења одлука. Жене, посебно оне које припадају недовољно заступљеним групама, и даље се суочавају са препрекама када траже лидерске улоге. Заговарајуцћи инклузију, организације и заједнице могу искористити пуни потенцијал различитих перспектива, што доводи до бољег доношења одлука и иновација.

Образовање и свест играју виталну улогу у подстицању инклузије и оснаживању жена. Кроз иницијативе као што су менторски програми, образовне радионице и кампање заступања, појединци и организације могу створити прилике за жене да напредују. Пружајуцћи подршку и ресурсе, жене могу бити оснажене да превазиђу препреке и остваре свој пуни потенцијал.

Завод за равноправност полова наглашава важност заједничког рада како бисмо постигли равноправност у свим сегментима друштва. Борба за једнакост није само питање женских права, већ је то питање правде, људских права и одрживог развоја.

У многим деловима света, жене се и даље суочавају са дискриминацијом, насиљем и ограниченим могућностима. Међутим, исто тако, сведоци смо изузетних достигнућа жена које су се храбро суочиле с изазовима и промениле свет својим доприносима у политици, научним истраживањима, уметности, пословању и многим другим областима.

“Овим путем, у име Завода за равноправност полова, желимо изразити дубоко поштовање и захвалност свим женама које су својим радом, храброшћу и визијом допринеле бољем сутра. Без обзира на пол, боју коже или порекло, равноправност треба бити темељна вредност која нас повезује и инспирише на заједнички рад ка бољој будућности” – изјавила је директорка Ивана Крсмановић поводом Дана жена.

У сусрет Међународном дану жена, позивамо све да подрже иницијативе које промовишу равноправност, уважавање и подршку женама широм света. Само заједничким напорима можемо створити друштво у којем свака жена има прилику да оствари свој пуни потенцијал.

#IWD2024 #InspireInclusion


 

Одржана инфо-сесија поводом кампање „Унапреди родну равноправност”

Одржана инфо-сесија поводом кампање „Унапреди родну равноправност”

Директорка Завода за равноправност полова Ивана Крсмановић учествовала је у понедељак 19. фебруара 2024. године у Скупштини АП Војводине у инфо-сесији поводом промоције кампање „Унапреди родну равноправност”, коју Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи у сарадњи са Немачком развојном сарадњом (ГИЗ), у оквиру пројекта „Подршка социјалном укључивању у Србији”.
Кампања се спроводи са циљем да се у јавности подигне свест о важности родне равноправности у нашем друштву, али и да се укаже на обавезе које проистичу из Закона о родној равноправности.

Према Закону о родној равноправности, сви органи јавне власти, послодавци који запошљавају више од 50 радника, синдикати, политичке странке и тела за родну равноправност – обавезни су да Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог доставе Годишњи извештај о родној равноправности.

Будући да већина органа јавне власти и предузетника, политичких организација и синдикалних организација у Србији током 2021. и 2022. године није испунила своје законске обавезе и није доставила своје извештаје о остваривању родне равноправности, Министарство је сматрало да је важно спровести широку кампању ради информисања јавности и свих надлежних субјеката о обавезама које проистичу из примене Закона о родној равноправности.

На инфо-сесији у Скупштини АП Војводине представљене су обавезе које наведени актери треба да испуне, подзаконска акта којима се ближе одређује начин извештавања, као и Смернице за примену поменутог закона.

У том контексту, директорка Завода за равноправност полова Ивана Крсмановић представила је оне активности установе које су биле у директној вези са промоцијом и применом Закона о родној равноправности – програм који се тиче израде Локалних акционих планова за унапређење родне равноправности на нивоу локалних самоуправа на територији Војводине, као и програм финансијске подршке за организације цивилног сектора којима је кроз конкурс дат услов да своје програме и пројектне идеје усклађују са оним што нас и закон и Стратегија за унапређење родне равноправности обавезују.

У уводном делу говорили су Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова АПВ, Томислав Жогманов, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Михаел Енгел, вођа тима пројекат „Подршка социјалном укључивању у Србији” (ГИЗ).

У радном делу обратиле су се др Биљана Стојковић, руководитељка Групе за унапређење родне равноправности у Министарству за људска и мањинска права, проф. др Зорица Мршевић,  истраживачица и Даница Тодоров, експерткиња за родну равноправност.

Кампања „Унапреди родну равноправност” започела је 5. фебруара 2024. године у Ужицу, а осим Новог Сада, биће спроведена и у Крагујевцу, Нишу и Београду.

Више о Кампањи и подзаконским актима можете видети овде


 

Представљени резултати пројекта “Остваривање права жена у Србији кроз заговарање и активно учешће”

Представљени резултати пројекта “Остваривање права жена у Србији кроз заговарање и активно учешће”

Директорка Завода за равноправност полова Ивана Крсмановић и сарадница за односе са јавношћу Катарина Крајновић присуствовале су 13. фебруара 2024. године у Градској управи у Зрењанину, завршној конференцији пројекта „Остваривање права жена у Србији кроз заговарање и активно учешће” на којој су представљени остварени резултати кроз активности, радионице и заговарање за унапређење положаја жена на селу.

Пројекат који су реализовали Удружење грађанки ФемПлатз и Зрењанински едукативни центар био је посвећен побољшању положаја жена са села подстицањем њиховог умрежавања, унапређењем знања и вештина, препознавањем кључних потешкоћа и препрека са којима се суочавају у остваривању својих права.

Конференцију је отворила Невена Марчета из UN WOMEN Србија, Андријана Човић, програмска сарадница ФемПлатз-а, која је говорила о положају жена на селу на основу годишњег извештаја о родној равноправности и положају жена у Србији за 2023. годину, и Радослава Аралица из Зрењанинског едукативног центра која је представила постигнуте резултате и изазове у раду са удружењима жена са села и заговарачким активностима усмереним ка локалним самоуправама.

Завод за равноправност полова је већ дуги низ година посвећен циљној групи жена са села и континуирано учествује у праћењу њиховог положаја и резултата које остварују и друге организације. Институционална подршка и сарадња са цивилним сектором један је од приоритета и стратешких циљева наше установе који доприносе заједничкој борби за унапређење положаја жена.

Фото: ФемПлатз