18. maj posvećen je sećanju na žene žrtve nasilja u porodici, kada je čak sedam žena 16, 17. i 18. maja 2015. godine ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju.

Na današnji dan želimo da skrenemo pažnju javnosti da nasilje nije privatan problem, već odgovornost čitavog društva. Smanjenju nasilja prema ženama najviše doprinosi podizanje društvene svesti o nultoj toleranciji na rodno zasnovano nasilje, kao i pravovremeno reagovanje nadležnih institucija. Budući da su aktivnosti Zavoda za ravnopravnost polova, pre svega, usmerene na prevenciju nasilja, iskustvo je pokazalo da su  riziku od rodno zasnovanog nasilja posebno izložene žene iz osetljivih društvenih grupa, kao što su Romkinje, žene sa invaliditetom, žene sa sela, samohrane majke, azilantkinje/migrantkinje, žene drugačije  seksualne orijentacije  i rodnog identiteta i dr.  Marginalizovane grupe žena, poput žena sa sela, često nemaju lak pristup informacijama i nadležnim organima, a njihov položaj dodatno otežava i život u manjim seoskim zajednicama koji je podložan tradicionalnom, patrijarhalnom obrascu ponašanja i široko rasprostanjenim rodnim stereotipima i predrasudama koji održavaju okruženje u kojem se nasilje prema ženama u velikom meri toleriše i opravdava.

Medijski izveštaji pokazuju da je od početka 2022. godine u Srbiji ubijeno 13 žena, od kojih osam u porodično-partnerskom kontekstu. Nažalost, precizan broj ubijenih žena teško je utvrditi jer ne postoji zvanična javno dostupna evidencija ubijenih žena, a moguće je i da nisu svi slučajevi dospeli u medije. Važno je napomenuti i da strah, neizvesnost, siromaštvo i ekonomska nesigurnost, povećavaju rizik od intenziviranja nasilja u porodici, koje može dovesti i do tragičnih ishoda.

Iako su u proteklom periodu u Republici Srbiji ostvareni značajni rezultati na planu suzbijanja i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, ovi oblici nasilja još uvek su široko rasprostranjeni i u privatnoj i javnoj sferi života. Uz širenje mizoginih i sekstičkih poruka, senzacionalističko izveštavanje o nasilju prema ženama je i dalje dominantno u medijima, dok nedovoljan broj medijskih izveštaja pristupa fenomenu rodno zasnovanog nasilja iz edukativnog ugla.  Žene su dominantne žrtve nasilja u porodici i u partnerskim odnosima, a ni broj femicida se ne smanjuje značajno.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja obeležava se od 2017. godine na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije. Odluka je doneta na inicijativu Mreže „Žene protiv nasilja“, koju je potpisima podržalo 8000 građanki i građana u 25 gradova i na zvanični predlog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

Jedinstveni SOS telefon u Vojvodini za prijavu nasilja je 0800 10 10 10.