Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović i saradnica za odnose sa javnošću Katarina Krajnović učestvovale su kao članice koordinacionog tima mreže „Život bez nasilja“ u dvodnevnom seminaru 19. i 20. maja u Vršcu sa ciljem razmene znanja među profesionalcima o zaštiti i podršci ženama u situaciji nasilja i izrade akcionog plana Mreže za naredni period.

Predstavnice Zavoda za ravnopravnost polova su tom prilikom predstavile rezultate svog tima kada je u pitanju podrška lokalnim telima za rodnu ravnopravnost u delu koji se tiče zakonske obaveze lokalnih samouprava da osnuju rodne mehanizme na svim nivoima i informisale članove i članice koordinacionog tima Mreže o broju lokalnih samouprava koje su sredstvima Zavoda dobile podršku u izradi Lokalnog akcionog plana i u svoje ciljeve i aktivnosti uvrstile borbu protiv nasilja prema ženama u svojim zajednicama. Prema podacima Zavoda, u AP Vojvodini 16 lokalnih samouprava je izradilo strateški dokument za unapređenje rodne ravnopravnosti, a u 2022. godini biće podržano još deset opština.

Budući da je Zavod za ravnopravnost polova član radne grupe za izradu novog pokrajinskog Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period 2022-2025. godine, ove aktivnosti naše ustanove doprineće širenju javne svesti kako o ličnoj tako i o društvenoj i institucionalnoj odgovornosti kada je u pitanju fenomen nasilja.

Mreža „Život bez nasilja” okuplja pokrajinske institucije i ustanove koje se bave nasiljem u porodici, a nastala je 2004. godine na inicijativu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana sa namerom da podstiče unapređivanje rada institucija i opštinskih timova za borbu protiv nasilja putem razmene znanja, iskustava i primera dobre prakse u zaštiti od nasilja u porodici.