Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović na današnjoj konferenciji za novinare najavila je niz aktivnosti i konkursa koje će Zavod realizovati u 2020. godini.

Kao prvi i najaktuelniji je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom koji će biti raspisan u ponedeljak 3. februara 2020. godine i trajaće dva meseca  – do 3. aprila 2020. godine.
Pravo učešća na konkursu imaće supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života koji žive na teritoriji AP Vojvodine. Kriterijumi za dodelu sredstava su obrazovanje učesnika konkursa, radni odnos, godine života (jedan od učesnika ne sme biti stariji od 40 godina), da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Vojvodine.
Ukupna vrednost konkursa je 25 miliona dinara, a učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom. Visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od milion dinara.

Sve detaljnije informacije o konkursu biće objavljene u ponedeljak 3.02.2020. godine na sajtu Zavoda www.ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

U okviru ostalih podsticajnih programa Zavoda biće realizovani Konkurs za unapređenje položaja žena pripadnica nacinalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine; Konkurs za unapređenje sopstvenog biznisa sa ciljem pružanja podrške najboljim poslovnim idejama i poslovnim planovima; zatim Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti namenjen udruženjima i ostalim organizacijama koje se bave podizanjem svesti o temi rodne ravnopravnosti, podsticanjem ekonomskog osnaživanja i edukacijom žena; prevencijom i suzbijanjem nasilja nad  ženama, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

U okviru izdavačke delatnosti Zavoda, biće raspisan Javni konkurs za publikovanje radova o rodnoj ravnopravnosti, sa namerom da pruži priliku svima koji se bave temom rodne ravnopravnosti (studentima/kinjama rodnih studija, istraživačima/cama i drugim stručnjacima i stručnjakinjama iz ove oblasti) da svoje radove i svoja istraživanja objave i tako ih učine dostupnim široj javnosti. Do sada je Zavod za ravnopravnost polova, samostalno ili u suizdavaštvu, objavio ukupno 38 publikacija i sve su dostupne i u elektronskom obliku na sajtu ustanove.

U junu 2020. godine biće realizovana i četvrta po redu Akademija veština, program ekonomskog unapređivanja položaja žena i muškaraca preduzetnika koji žele da započnu ili razviju sopstveni biznis, da se udruže, umreže i zajedničkim kapacitetima razvijaju istu proizvodnu ili uslužnu delatnost.
Poziv za Akademiju veština je javan i svi koji se prijave za učešće imaće priliku da steknu teorijska i praktična znanja iz oblasti započinjanja ili razvijanja biznisa, marketinga, knjigovodstva, upravljanja vremenom i novcem i upoznaju se sa pravnim procedurama neophodnim za pokretanje sopstvenog biznisa. Za period 2017-2019. godine, 76 polaznika i polaznica je završilo obuku u okviru Akademije veština (59 žena i 17 muškaraca).

Kao nastavak obuke zaposlenih u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine na temu rodno odgovornog budžetiranja, Zavod će u 2020. godini realizovati program Uvođenje rodne perspektive u strateške dokumente lokalne samouprave. Nov ciklus edukacija obuhvatiće obuku zaposlenih na temu uvođenja rodne perspektive u strateška dokumenta opštine, rodne analize politika lokalnih samouprava, programa i mera koje one donose, kao i uvođenje rodno osetljive statistike i evidencije. Takođe, namera je lobirati za uspostavljanje funkcionalnih mehanizam za rodnu ravnopravnost u svim opštinama Vojvodine. Od 2018. godine 14 opština je uključeno u obuku, a edukaciju o rodno odgovornom budžetiranju prošlo je 107 zaposlenih (83 žene i 17 muškaraca).

Promotivni deo aktivnosti Zavoda za ravnopravnost polova obuhvatiće organizovanje izložbi stvaralaštva žena iz Vojvodine, kako iz ruralnih područja, tako i žena preduzetnica iz opština i gradova Vojvodine. U 2020. godini, po 12. put, biće organizovan i tradicionalni Sajam stvaralaštva seoskih žena iz Vojvodine na kome se svake godine predstavi preko 200 udruženja žena iz skoro svih opština Vojvodine.
Izložbe rukotovorina i predstavljanje kulinarskih veština seoskih žena i tradicionalne vojvođanske hrane,  prilika je da se posetioci, ali i predstavnici institucija, stručna javnost i mediji upoznaju sa bogatim stvaralaštvom seoskih žena koje predstavljaju značajan resurs za razvoj poljoprivrede, turizma ali i lokalnih zajednica uopšte.
Manifestacija je značajna jer skreće pažnju javnosti na ključnu ulogu žena na selu u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja, unapređenju kvaliteta hrane i eliminisanju siromaštva na selu. Ratifikovanjem Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), naša država se obavezala da ženama na selu obezbedi ravnopravan pristup i učešće u strukturama vlasti i učini vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela.