Imajući u vidu istraživačke podatke o položaju žena u preduzetništvu, rodnim nejednakostima u sferi ekonomije, posledicama izazvanim pandemijom Kovid-19 i generalno manjoj zastupljenošću preduzetnica u privredi, Zavod je u 2021. godini realizovao prvi Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva (u daljem tekstu: Konkurs) sa ciljem pružanja podrške ličnim inicijativama,  inovacijama i individualnosti jer su ovo upravo ključni rodni aspekti preduzetništva i uzroci rodno uslovljenih razlika u preduzetništvu (broju, tipu, veličini, sektoru biznisa koje vode žene). Budući da je Konkurs pokazao veliku zainteresovanost javnosti, Zavod je nastavio sa ovim programom i u 2022. i u 2023. godini.

U periodu 2021-2023. godine sredstva po Konkursu dobilo je ukupno 128 preduzetnica iako je broj zainteresovanih bio mnogo veći – čak 575 preduzetnica je apliciralo za dobijanje sredstva za kupovinu mašina, opreme, alata i repromaterijala, odnosno za sertifikaciju, standardizaciju i brendiranje svojih proizvoda ili usluga.

Želeći da dobijemo uvid u uticaj dodele bespovratnih sredstava na žensko preduzetništvo u AP Vojvodini, sa posebnim fokusom na strukturne karakteristike i trendove među preduzetnicama koje su učestvovale i bile uspešne u dobijanju ovih sredstava, Zavod je uradio analizu efekata sprovedenog Konkursa.

Analiza efekata dodele bespovratnih sredstava Zavoda za ravnopravnost polova ženama preduzetnicama za period 2021-2023. godine