Predstavljeno istraživanje o socijalnim uslugama

Predstavljeno istraživanje o socijalnim uslugama

U Gradskoj upravi grada Pančevo u ponedeljak 9. marta 2015. godine Centar za podršku ženama iz Kikinde, Savet za rodnu ravnopravnost Grada Pančevo i Zavod za ravnopravnost polova predstavili su rezultate projekta „Ka unapređenju usluga za žene u Gradu Pančevu“.

Cilj projekta je, sa jedne strane, bio uspostaviti efikasan model saradnje između lokalnih mehanizama za ravnopravnost polova, lokalnih institucija  i organizacija civilnog društva, a sa druge na osnovu rodne analize socijalnih usluga koje postoje na teritoriji grada Pančeva, sačiniti preporuke za njihovo unapređenje kako bi one više odgovarale potrebama žena i muškaraca i kako bi se unapredila ravnopravnost u pružanju usluga.

O aktivnostima i rezultatima projekta govorile su:

  • Milica Todorović, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančevo
  • Marija Srdić, direktorka Centra za podršku ženama
  • Biljana Stepanov, koordinatorka projekta
  • Višnja Baćanović, sociološkinja i nezavisna konsultantkinja na projektu
  • Gordana Josimov, saradnica na projektu
  • Suzana Jovanović, članica GV zadužena za socijalna pitanja

Rodna analiza socijalnih usluga, prilagođena okviru ovog projekta, podrazumevala je analizu dostupnih sekundarnih podataka o socijalnim uslugama u Pančevu, njihovim pružaocima/cama i korisnicima/cama, budžetska izdvajanja za socijalne usluge i primarnih podataka prikupljenih anketnim istraživanjem i fokus grupnim diskusijama.

Anketa kojom je obuhvaćeno 122 građana i građanki (88 žena i 32 muškarca) pokazala je da ispitanici ne poznaju u dovoljnoj meri sistem i usluge socijalne zaštite, kao i da poistovećuju socijalne i zdravstvene usluge. Od 122 ispitanika/ce, više od polovine koristi neku socijalnu uslugu, a za 13% ispitanika socijalnu uslugu koriste najuži članovi porodice. Socijalne usluge najviše korsite penzioneri, a zatim nezaposleni, posebno oni koji rade povremeno.

Iz procesa analize usluga za grad Pančevo identifikovana je nedovoljna međusobna saradnja institucija na teritoriji grada Pančeva, nepostojanje rodno osetljivih pokazatelja u većini institucija i organizacija koje pružaju socijalne usluge, kao i nepostojanje prakse ispitivanja potreba korisnika/ca i njihovih porodica.

Analiza je  takođe pokazala da Pančevo spada u malobrojne opštine koje pružaju usluge pomoći u kući i dnevnih boravaka, kao i da su najčešći korisnici socijalnih usluga stari. Najveća izdvajanja iz Budžeta su upravo za usluge namenjene starim licima i za Sigurnu kuću. Ipak, nedostaju drugi programi podrške za žene u situaciji nasilja, kao i programi koji bi imali za cilj zadovoljavanje strateških potreba osoba u riziku od socijalne isključenosti ili socijalno isključenih.

Projekat je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.