Завод за равноправност полова објавио је у оквиру својих подстицајних програма Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде Локалних акционих планова и реализације активности из Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2022. години.

Укупна средства која се додељују износе 6,5 милиона динара и биће расподељена за финансирање израде ЛАП-а јединица локалних самоуправа и за финансирање реализације активности предвиђених важећим ЛАП-ом.

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе са територији АП Војводине са успостављеним телом за родну равноправност, у складу са процедуром прописаној у конкурсној документацији.

Циљеви конкурса проистичу из обавеза дефинисаних у Закону о родној равноправности које се односе на креирање јавних политика значајних за родну равноправност и унапређење политике једнаких могућности којом се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца, посебно припадника осетљивих друштвених група у свим сферама живота, као и примену нормативних оквира и стратешких докумената из области родне равноправности на локалном нивоу.

Специфични циљеви конкурса односе се на обавезе локалних самоуправа дефинисаних у Закону о родној равноправности које се односе на  доношење планских аката у области родне равноправности ради развоја, унапређивања и остваривања родне равноправности.

Локални акциони план је инструмент  јавне политике на локалном нивоу који представља програм локалне самоуправе за решавање одређених проблема, односно реализацију одређених циљева. Локални акциони план за остваривање родне равноправности је документ који се усваја (за одређени период) у циљу унапређења родне равноправности на локалном нивоу, и он је у потпуности прилагођен потребама и приоритетима одређене општине, града или региона и односи се на активности локалне самоуправе али и других локалних актера.

У 2021. години Завод за равноправност полова финансирао је израду 10 Локалних акционих планова за унапређење родне равноправности и то за општине/градове Апатин, Чока, Кула, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Сента, Опово, Шид, Зрењанин и Житиште.

Намера Завода јесте да овим конкурсом подржи оне општине и градове које имају правни оквир за остваривање родне равноправности да направе и стратешки документ за његову примену и донесу Локалне акционе планове, али да пружи подршку и оним општинама и градовима који немају уређене документе из области родне равноправности да донесу правне акте и направе стратешки оквир за њихово спровођење у складу са Законом о родној равноправности.

Конкурс је отворен до 14. новембра 2022. године, а све информације о конкурсу можете погледати овде