Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović

Kao nosilac specijalizivanih mera podrške u okviru pokrajinskog „Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima u APV za period 2015-2020. godine“, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova je tokom međunarodne kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama” u 2016. godini realizovao aktivnosti koje se tiču obaveza institucija da informiše javnost o merama i resursima zaštite od rodno zasnovanog nasilja, da reaguje i ovaj problem uvrsti u javne politike jer nasilje prevazilazi privatni i porodični prostor.

Poražavajući su podaci o broju žena koje trpe nasilje, još alarmantniji o ženama koje gube život tamo gde bi trebalo da su najbezbednije. Društveno marginalizovane žene, poput žena sa sela, žena sa invaliditetom i Romkinja, dodatno su suočene sa pitanjem nasilja u porodici i u partnerskim odnosima imajući u vidu da su često daleko od nadležnih institucija i da je život u manjim, seoskim zajednicama podložan tradicionalnom, patrijarhalnom obrascu ponašanja.

U periodu od 25. novembra do 5. decembra 2016. godine Zavod za ravnopravnost polova je u 7 opština i gradova Vojvodine sproveo lokalnu Kampanju „Nasilje je ZLOčin – prijavi ga!” są ciljem informisanja žena o prevenciji i načinima zaštite od rodno zasnovanog nasilja (sa akcentom na marginalizovane grupe žena), kao i jačanja lokalnih kapaciteta za pružanje adekvatnije podrške ženama koje trpe nasilje.

Kampanja je sprovedena putem edukativnih tribina u Novom Sadu, Temerinu, Vrbasu, Žablju, Baču, Bačkom Petrovcu i Bačkoj Palanci. Uspostavljena je saradnja sa lokalnim gradskim i opštinskim samoupravama i rodnim lokalnim mehanizama koji su obezbedili podršku institucija uključenih u zaštitu žena od nasilja, pre svega predstavnika/ca Policijske uprave Novi Sad I lokanih policijskih stanica, Centara za socijalni rad, tužilaštva i Domova zdravlja.

Na svim tribinama se došlo do istog zaključka da je primena multisektorske saradnje nadležnih institucija najvažnija u prevenciji, sprečavanju i zaštiti žena od nasilja, i da na tome treba raditi kontinuirano.

Predavanje o tome šta je sve rodno zasnovano nasilje, zašto se muško nasilje dešava, ko su nasilnici, kao i koji su mehanizmi zaštite žena u situaciji nasilja odžale su dugogodišnje aktivistkinje u borbi protiv nasilja nad ženama i članice Mreže SOS Vojvodina – Ivana Zelić (Iz kruga Vojvodina) i Biljana Stepanov (Centar za podršku ženama). Predavanja su okupila ukupno 670 žena i muškaraca.

U okviru tribina je organizovano potpisivanje peticije kojom se tražilo da 18. maj bude proglašen danom sećanja na ubijene žene – žrtve nasilja.