Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović i saradnica za odnose sa javnošću Katarina Krajnović učestvovale su na skupu „Institucionalni mehanizmi za suzbijanje nasilja prema ženama“ povodom obeležavanja 18. maja – Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja. Skup je održan na Pravnom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, Ministarstva pravde Republike Srbije i mreže „Život bez nasilja“ čiji je Zavod aktivni član od samog osnivanja.

Cilj događaja bio je okupiti predstavnike/ce relevantnih institucija (ministarstva pravde, sudstva, policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, tela za rodnu ravnopravnost i drugih) u čijoj nadležnosti je rešavanje problema nasilja u porodici i društvu i podstaći još bolju koordinisanu multisektorsku saradnju državnih organa, preventivno delovanje i pružanje delotvorne zaštite svim ženama i devojčicama.

Događaju su prisustvovali i studenti i studentkinje Pravnog fakulteta u Novom Sadu čime je skup na ovu temu dobio još jedan značaj jer je budućim profesionalcima i profesionalkama približio temu rodno zasnovanog nasilja i dao jednu novu perspektivu kada su u pitanju pravni mehanizmi zaštite žena koje trpe nasilje u porodici.

Konstatovano je da Republika Srbija ima dobar normativni okvir za suzbijanje nasilja prema ženama, i da brojne nevladine organizacije i državne institucije ulažu napore i postižu određene rezultate na planu suzbijanja i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, ali da su ovi oblici nasilja i dalje još uvek široko rasprostranjeni, kako u privatnoj tako i u javnoj sferi života.

U smanjenju nasilja prema ženama najviše doprinosi podizanje društvene svesti o nultoj toleranciji na rodno zasnovano nasilje, kao i pravovremeno i delotvorno reagovanje nadležnih organa i institucija.