Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović prisustvovala je u petak, 1. oktobra 2021. godine u Skupštini AP Vojvodine predstavljanju rezultata eks-post analize Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine budući da je Zavod bio aktivan partner u realizaciji ovog strateškog programa pokrajinske vlade.
Cilj analize je sagledavanje realizacije dugoročnih i kratkoročnih ciljeva Programa kroz procenu ostvarenih rezultata, potreba ciljnih grupa i naučenih lekcija, kao i mapiranje teškoća i dobrih primera iz prakse kako bi se definisale preporuke za unapređenje procesa i sadržaja nove javne politike u ovoj oblasti.

Zavod za ravnopravnost polova je u okviru svojih istraživačkih i edukativnih aktivnosti dao doprinos ovom Programu i u periodu od 2015. do 2020. godine realizovao sledeće aktivnosti:

1. Program: Mapiranje podataka o mogućnostima i resursima podrške ženama u seoskim sredinama koje trpe nasilje (2014/2015)
2. Program: Efikasnije informisanje žena o fenomenu nasilja (2015)
3. Konkurs za medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama i nasilju u porodici (2016)
4. Program: Informisanje javnog mnjenja o merama zaštite žena od nasilja (2016-2020)
5. Program: Analiza programskih sadržaja o nasilju prema ženama (2016)
6. Program: Analiza medija o usvajanju kodeksa o rodno osetljivom izveštavanju (2016)

Eks-post analizu sprovela je organizacija FemPlac kao deo aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III”, a koji u APV sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) uz finansijsku podršku Vlade Švedske.