Vlada Republike Srbije ustanovila je 2021. godine DAN RODNE RAVNOPRAVNOSTI sa ciljem podizanja svesti o važnosti rodne ravnopravnosti i unapređenja  položaja žena u Srbiji, kako bi i žene i muškarci, imali jednake mogućnosti da rade, napreduju i žive.
Koncept jednakih mogućnosti za sve preduslov je napretka celokupnog društva i jedan je od osnovnih vrednosti demokratske države.

Zavod za ravnopravnost polova obeležava Dan rodne ravnopravnosti promocijom i edukacijom žena koje se bave preduzetništvom.

U kongresnom centru Andrevlje na Fruškoj gori održana je obuka „Izgradnja uspešnih karijera: Program podrške ženama preduzetnicama“ za žene preduzetnice iz različitih delatnosti koje žele da steknu osnovna znanja iz preduzetništva, ali i da unaprede svoja postojeća znanja.
Cilj programa je  unapređenje rodne ravnopravnosti i smanjivanja rodnog jaza u oblasti ekonomije, a sa polaznicama su radili stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti preduzetništva, finasijskog upravljanja, upravljanja ljudskim resursima, sticanja soft veština, inovacija i marketinga.

“Žene kontinuirano pokazuju zainteresovanost za dodatnim edukacijama, stručnim usavršavanjima i razvijanjem dodatnih veština, te je u tom kontekstu organizovana obuka za dve grupe žena: one koje su početnice i koje žele da samostalno razvijaju svoju profesionalnu karijeru, i za one koje već posluju duže od 3 godine, ali su zainteresovane za dodatna učenja“, rekla je direktorka Zavoda Ivana Krsmanović.

Onim polaznicama koje razmišljaju da otpočnu svoj posao, predavači su dali informacije i savete o postupku registracije privrednog subjekta, o pravnim regulativama, informacije o porezima i doprinosima za preduzetnike, kako pripremiti poslovni plan i rukovoditi finansijama. Sa preduzetnicama koje imaju poslovno iskustvo više od tri godine, edukatori su radili na razvoju i unapređenju poslovnog plana, marketingu i digitalnoj promociji biznisa , kao i na upravljanju kadrovima.

Velika stavka u stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za žene preduzetnice jeste i obrazovanje i obuka preduzetnica, a ekonomsko osnaživanje žena se pokazalo kao jedan od najvažnijih preduslova ravnopravnosti žena, poboljšanja njihovog materijalnog položaja i finansijske nezavisnosti.

“Rodnu ravnopravnost u kontekstu ženskog preduzetništva vidim kao izazov, ali i kao mogućnost da se mi žene međusobno osnažujemo. U dosadašnjem iskustvu imala sam priliku da sarađujem sa određenim poslodavcima koji su se prema meni ophodili kao prema nekom ko ne ume ili ne zna ništa o biznisu. Ali učim od snažnih i sposobnih žena. Prezadovoljna sam edukacijom koju je Zavod organizovao, predavači i teme su odlični“, rekla je Iva Bulatović, preduzetnica iz Novog Sada koja se već tri godine bavi proizvodnjom prirodne kozmetike.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

RODNA RAVNOPRAVNOST je koncept koji znači da sva ljudska bića imaju slobodu da razvijaju lične sposobnosti i prave izbore bez ograničenja nametnutih strogim rodnim ulogama, da se različito ponašanje, želje i potrebe žena i muškaraca u jednakoj meri uzimaju u obzir, vrednuju i podržavaju.

RODNA RAVNOPRAVNOST podrazumeva ravnopravnu vidljivost, osnaženost i učešće oba pola u svim sferama javnog i privatnog života. Rodna ravnopravnost je suprotna rodnoj neravnopravnosti, a ne rodnim razlikama i njen cilj je da promoviše puno učešće žena i muškaraca u društvu.

RODNA RAVNOPRAVNOST pretpostavlja da muškarci i žene imaju jednake preduslove za ostvarivanje ljudskih prava i da postoje jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom, socijalnom i nacionalnom napretku, kao i da imaju identične mogućnosti da uživaju sve koristi i beneficije od napretka jedne zajednice.

Bez ravnopravnosti u političkom, ekonomskom i bilo kom drugom obliku odlučivanja, ne postoji mogućnost da rodna ravnopravnost bude integrisana u kreiranje politika vlade. Bez aktivnog učešća žena u procesu izgradnje našeg društva kao modernog, evropski profilisanog i demokratskog, nije moguće ostvarivanje demokratije, ravnopravnosti i napretka društva.

Rodna ravnopravnost regulisana je u našem zakonodavstvu usvajanjem i primenom kako međunarodnih dokumenata, tako i donošenjem zakona i drugih strategija na nacionalnom i pokrajinskom nivou:

Zakon o ratifikaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama Ujedinjenih nacija,
Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici,
Pekinška deklaracija i Platforma za akciju,
Rezolucija o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom i regionalnom nivou,
Rezolucija Saveta bezbednosti – žene, mir i bezbednost 1325,
Zakon o rodnoj ravnopravnosti,
Zakon o zabrani diskriminacije,
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici,
Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine,
Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine,
Odluka o ravnopravnosti polova AP Vojvodine,
Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2023. do 2026. godine.

Datum za obeležavanje Dana rodne ravnopravnost izabran je kao podsetnik na 11. jun, dan kada je 1842. godine odobreno školovanje žena u Srbiji. Ukazom kneza Mihaila Nataliji Petrović i Sofiji i Katarini Lekić odobreno je da mogu da otvore školu za žensku decu rukovodeći se time da je pravo glasa i obrazovanje devojčica i žena siguran put ka boljem i kvalitetnijem životu.

Normativni okvir dostupan je na https://ravnopravnost.org.rs/dokumenti/#okvir