Na koji način mediji izveštavaju o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici, odnosno kako kreiraju i održavaju rodno zasnovane stereotipe, i kako mogu, poštujući etičke principe i profesionalne standarde struke, da doprinesu pozitivnoj promeni, bila je tema dvodnevne obuke urednika/ca, novinara i novinarki iz Vojvodine proteklog vikenda u dvorcu Fantast kod Bečeja.

Analize medijskih sadržaja sprovedenih poslednjih godina u našoj zemlji pokazuju da ni štampa ni elektronski mediji temama koji se tiču ekonomskog i socijalnog položaja žena, (ne)ravnopravnosti, diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja ne posvećuju dovoljnu pažnju, niti o ovim temama izveštavaju na odgovarajući način.

Rezultati rodne analize štampanih medija pokazuju da teme koje se tiču položaja žena i rodne ravnopravnosti nisu rado prihvaćene od strane medija. Jedna od prvih negativnih osobina medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama, ali i o drugim temama vezanim za žene i rodnu ravnopravnost je stalno prisustvo rodno zasnovanih stereotipa. Medijski stil afirmisanja stereotipa, dodatano jača status quo podele društvene moći između žena i muškaraca, i doprinosi afirmisanju stereotipnog shvatanja rodno zasnovanog nasilja čime se ono umanjuje, opravdava i čini prihvatljivim delom tradicije i kulture.

Obuka za urednike/ce, novinare i novinarke obuhvatila je teorijske impute o prihvatanju i primeni Kodeksa rodno senzitivnog izveštavanja, analizu medijskih sadržaja koji u fokusu imaju rodno zasnovano nasilje iz rodne perpspektive i praktična uputstva za pripremu medijskih sadržaja. Angažovane su stručne saradnice sa iskustvom u sprovođenju sličnih programa edukacije u oblasti medija i rodne ravnopravnosti – Tamara Skrozza novinarka i članica Komisije za žalbu Saveta za štampu, Sandra Mandić, novinarka, rediteljka i edukatorka, dr Zorica Mršević sa Instituta društvenih nauka i Smiljana Milinkov, asistentkinja na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Obuku su organizovali i održali Zavod za ravnopravnost polova i Centar za podršku ženama u okviru programa „Efikasnije informisanje žena o fenomenu nasilja”.

„Cilj obuke je kreiranje novog modela komunikacije između institucija, medija i nevladinog sektora u čijem fokusu je borba protiv nasilja, i timskog unapređenja standarda profesionalnog izveštavanja o nasilju nad ženama u porodici. Naša ideja je da stvorimo bazu primera dobre prakse medijskog izveštavanja o rodno zasnovanom nasilju”, istakla je direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački.

Nakon obuka sledi konkurs tj. mogućnost da se kroz produkciju 10 medijskih sadržaja omogući novinarkama i novinarima da primenjuju nove standarde za rodno senzitivno izveštavanje.

Aktivnost je utemeljena u Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period 2015-2020. i okrenuta je ka senzibilizaciji i osposobljavanju urednika/ca i novinara/ki štampanih, elektronskih i novih medija u Vojvodini za rodno osetljivo medijsko izveštavanje.