Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je za privredna društva i preduzetnice Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2023. godini sa ciljem podsticanja razvoja žena preduzetnika i privrednih društava, odnosno mikro i malih preduzeća u kojima su većinski vlasnici žene, a koje posluju na teritoriji AP Vojvodine.

Namera je unaprediti poslovanje i proces proizvodnje odnosno pružanja usluga putem investicija u opremu i nabavku repromaterijala. Dugoročno cilj je osnažiti žene koje su na početku bavljenja preduzetništvom da istraju na svom putu karijere i ostvare svoje talente, kreativnost i inicijative.

Predmet javnog konkursa je finansiranje nabavke opreme ili nabavke opreme i repromaterijala, a pravo učešća imaju privredna društva i preduzetnice sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji AP Vojvodine. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po konkursu iznose 12.000.000,00 dinara, a visina traženih sredstava, uključujući i PDV, ne može biti manja od 150.000,00 dinara, odnosno veća od 400.000,00 dinara po pojedinačnoj prijavi.

Oblast ekonomskog osnaživanja žena spada u jedan od prioritetnih zadataka Zavoda za ravnopravnost polova, jer je ono osnov za postizanje rodne ravnopravnosti ali i održivi razvoj i ostvarivanje ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Prodor žena u sferu preduzetništva predstavlja značajan korak na putu emancipacije i sticanja ekonomske nezavisnosti kao prvog preduslova za rodnu ravnopravnost.

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2023. godine, a sve informacije u vezi sa konkursom kao i načinom za apliciranje možete pogledati ovde