U okviru izdavačke delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova u ovoj godini objavljeni su radovi autorki dr Dragane Pejović i dr Kristine Jorgić Stepanović čime je fond literature iz edicije „Roza Luksemburg“ koja promoviše doktorske i master radove u oblasti rodne ravnopravnosti, obogaćen sa dve nove teme iz oblasti položaja i ljudskih prava žena.

Autorka knjige dr Dragana Pejović i direktorka Zavoda Stanislava Malić-Gostović

Publikacija Položaj žena u prostituciji u Republici Srbiji autorke dr Dragane Pejović rezultat je teorijsko-empirijskog istraživanja koje je sprovedeno sa ciljem da se na osnovu rezultata kritičke analize pravne regulative i sudske prakse iz rodne perspektive, sagleda položaj žena u prostituciji i ponude predlozi za delotvorno sprečavanje i suzbijanje prostitucije. Namera autorke je bila da preispita prohibicionistički model pravnog regulisanja prostitucije u Republici Srbiji, njegov uticaj na pravni i društveni položaj žena u prostituciji, kao i njegove usklađenosti sa savremenim međunarodnim standardima u domenu ljudskih prava žena.
Istraživanje je pokazalo da je prostitucija „ženska profesija” usled nejednakog društvenog položaja žena i muškaraca, a ne deo „ženske prirode”. Nepovoljan društveni položaj žena, koji je posledica strukturalnih rodnih neravnopravnosti, a koja za rezultat ima loš ekonomski položaja žena, razlog je što je prostitucija nametnuta, a ne „namenjena” ženama kao „životni poziv”.

Drugi naučno-istraživački rad objavljen u okviru izdavačke delatnosti Zavoda je monografija Pitanje emancipacije žena u Kraljevini Jugoslaviji (1918-1941) dr Kristine Jorgić Stepanović.
Rukopis je rezultat višegodišnjeg rada autorke na temi čija obrada predstavlja značajan doprinos ne samo razumevanju položaja i uloge žena u, pre svega, političkim procesima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije, već i značajan doprinos razumevanju političkih praksi elita države koja ni u novoj državi nije uspela da se „oslobodi“ starih pravila. U nameri da analizira i osvetli proces emancipacije žena u Jugoslaviji, autorka polazi od zakonskih okvira novonastale države. Analizirajući ih autorka jasno osvetljava „zakonsku utemeljenost“ hronične obespravljenosti žena čime ukazuje na nemogućnost ne samo emancipacije žena već i društva u celini.

Izdavačka delatnost Zavoda za ravnopravnost polova predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti ustanove kojom se unapređuju rodne politike. Podeljena u pet edicija, izdavačka delatnost Zavoda nudi fond literature akademskoj zajednici, obrazovnim institucijama, rodnim mehanizmima, ustanovama kulture, distributivnim izdavačkim centrima kao i široj javnosti sa ciljem da predstavi i afirmiše istraživače/istraživačice, stručnjake i stručnjakinje koji/koje se bave društvenim fenomenima iz rodne perspektive, kao i da razvija znanje i unapređuje vidljivost akademskih rezultata u oblasti studija roda i naučnoistraživačkog rada na temu rodne ravnopravnosti.

Izdavačka delatnost Zavoda je, od svog osnivanja 2006. godine, obogatila fond literature o društvenim fenomenima i rodnim politikama i tako predstavila značajan korpus znanja i kapacitete novih aktera/ki na javnoj sceni. Edicije Zavoda za ravnopravnost polova povezale su mnoge institucije, konsultantkinje, akademsku zajednicu, medije, nevladine organizacije u oblasti rodne ravnopravnosti i tako otvorile i stvorile savezništvo u razvijanju politike jednakih mogućnosti.

Zavod za ravnopravnost polova od 2016. godine sprovodi javni konkurs za publikovanje doktorskih disertacija, magistarskih teza, naučnih studija i istraživačkih radova u oblasti rodne ravnopravnosti dajući na taj način priliku istraživačicama i istraživačima, ali i svima koji se bave temom rodne ravnopravnosti da objave svoje radove i naučnoistraživačke rezultate.