Nova literatura iz oblasti rodne ravnopravnosti u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova

Nova literatura iz oblasti rodne ravnopravnosti u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova

U okviru izdavačke delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova u ovoj godini objavljeni su radovi autorki dr Dragane Pejović i dr Kristine Jorgić Stepanović čime je fond literature iz edicije „Roza Luksemburg“ koja promoviše doktorske i master radove u oblasti rodne ravnopravnosti, obogaćen sa dve nove teme iz oblasti položaja i ljudskih prava žena.

Autorka knjige dr Dragana Pejović i direktorka Zavoda Stanislava Malić-Gostović

Publikacija Položaj žena u prostituciji u Republici Srbiji autorke dr Dragane Pejović rezultat je teorijsko-empirijskog istraživanja koje je sprovedeno sa ciljem da se na osnovu rezultata kritičke analize pravne regulative i sudske prakse iz rodne perspektive, sagleda položaj žena u prostituciji i ponude predlozi za delotvorno sprečavanje i suzbijanje prostitucije. Namera autorke je bila da preispita prohibicionistički model pravnog regulisanja prostitucije u Republici Srbiji, njegov uticaj na pravni i društveni položaj žena u prostituciji, kao i njegove usklađenosti sa savremenim međunarodnim standardima u domenu ljudskih prava žena.
Istraživanje je pokazalo da je prostitucija „ženska profesija” usled nejednakog društvenog položaja žena i muškaraca, a ne deo „ženske prirode”. Nepovoljan društveni položaj žena, koji je posledica strukturalnih rodnih neravnopravnosti, a koja za rezultat ima loš ekonomski položaja žena, razlog je što je prostitucija nametnuta, a ne „namenjena” ženama kao „životni poziv”.

Drugi naučno-istraživački rad objavljen u okviru izdavačke delatnosti Zavoda je monografija Pitanje emancipacije žena u Kraljevini Jugoslaviji (1918-1941) dr Kristine Jorgić Stepanović.
Rukopis je rezultat višegodišnjeg rada autorke na temi čija obrada predstavlja značajan doprinos ne samo razumevanju položaja i uloge žena u, pre svega, političkim procesima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije, već i značajan doprinos razumevanju političkih praksi elita države koja ni u novoj državi nije uspela da se „oslobodi“ starih pravila. U nameri da analizira i osvetli proces emancipacije žena u Jugoslaviji, autorka polazi od zakonskih okvira novonastale države. Analizirajući ih autorka jasno osvetljava „zakonsku utemeljenost“ hronične obespravljenosti žena čime ukazuje na nemogućnost ne samo emancipacije žena već i društva u celini.

Izdavačka delatnost Zavoda za ravnopravnost polova predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti ustanove kojom se unapređuju rodne politike. Podeljena u pet edicija, izdavačka delatnost Zavoda nudi fond literature akademskoj zajednici, obrazovnim institucijama, rodnim mehanizmima, ustanovama kulture, distributivnim izdavačkim centrima kao i široj javnosti sa ciljem da predstavi i afirmiše istraživače/istraživačice, stručnjake i stručnjakinje koji/koje se bave društvenim fenomenima iz rodne perspektive, kao i da razvija znanje i unapređuje vidljivost akademskih rezultata u oblasti studija roda i naučnoistraživačkog rada na temu rodne ravnopravnosti.

Izdavačka delatnost Zavoda je, od svog osnivanja 2006. godine, obogatila fond literature o društvenim fenomenima i rodnim politikama i tako predstavila značajan korpus znanja i kapacitete novih aktera/ki na javnoj sceni. Edicije Zavoda za ravnopravnost polova povezale su mnoge institucije, konsultantkinje, akademsku zajednicu, medije, nevladine organizacije u oblasti rodne ravnopravnosti i tako otvorile i stvorile savezništvo u razvijanju politike jednakih mogućnosti.

Zavod za ravnopravnost polova od 2016. godine sprovodi javni konkurs za publikovanje doktorskih disertacija, magistarskih teza, naučnih studija i istraživačkih radova u oblasti rodne ravnopravnosti dajući na taj način priliku istraživačicama i istraživačima, ali i svima koji se bave temom rodne ravnopravnosti da objave svoje radove i naučnoistraživačke rezultate.


 

Gostovanje direktorke Zavoda na Novosadskoj TV

Gostovanje direktorke Zavoda na Novosadskoj TV

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović gostovala je danas na Novosadskoj TV povodom upravo završenog Konkursa za dodelu kuća bračnim i vanbračnim parovima sa teritorije AP Vojvodine.
Iako je konkurs za kupovinu kuća izazvao najveću pažnju javnosti, direktorka Zavoda predstavila je i druge brojne aktivnosti i planove Zavoda za ravnopravnost polova kada je u pitanju unapređenje položaja žena i njihova veća vidljivost u društvu.

Gostovanje možete pogledati ovde

Za korak jednakosti – intervju sa direktorkom Zavoda

Za korak jednakosti – intervju sa direktorkom Zavoda

Gostovanje direktorke Zavoda za ravnopravnost polova Diane Milović u emisiji “Za korak jednakosti” Radija Maks Čoka.

Direktorka je gostujući u emisiji napravila retrospektivu aktivnosti Zavoda u 2017. godini, istakavši da je akcenat bio na ekonomskom osnaživanju žena, kao glavnom preduslovu suštinske ravnopravnosti i poboljšanja položaja žena.
“Zadatak Zavoda jeste da kroz svoje istraživačke aktivnosti i rezultate ukaže Pokrajinskoj vladi na mere i programe koje bi trebalo preduzeti u cilju unapređenja položaja i žena i muškaraca na teritoriji AP Vojvodine”, izjavila je direktorka Diana Milović.

аudio prilog 1
аudio prilog 2
аudio prilog 3
аudio prilog 4