Zavod za ravnopravnost polova u okviru svojih programskih aktivnosti, koje se bave unapređenjem rodne ravnopravnosti i smanjivanjem rodnog jaza u oblasti ekonomije, raspisuje javni poziv za učešće u programu edukacije i unapređenja veština žena preduzetnica pod nazivom: „Izgradnja uspešnih karijera: Program podrške ženama preduzetnicama“.

Podaci o položaju žena preduzetnica ukazali su na činjenicu da se žene u preduzetništvu i dalje nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce i da se suočavaju sa raznim oblicima diskriminacije. Žene takođe izražavaju potrebu za kontinuiranim edukacijama, stručnim usavršavanjima i razvijanjem dodatnih veština s obzirom na specifičnosti ženskog preduzetništva.

Imajući ove podatke u vidu, Zavod za ravnopravnost polova osmislio je program edukacije tako da u formi dvodnevnog susreta zainteresovanim polaznicama pruži informacije na sledeće teme:

Žensko preduzetništvo – U okviru ove teme ukazaćemo na specifičnosti ženskog preduzetništva, i delatnosti u kojima se žene najviše ostvaruju, osvrnućemo se na njegov istorijat i analizirati trenutnu situaciju, kao i izazove koji ga prate. Takođe ćemo razmotriti neophodne kompetencije za uspešno vođenje posla, istražićemo izvore finansiranja i sagledati aktuelne trendove poslovanja. Ove teme će omogućiti učesnicama da steknu širi kontekst i perspektivu o ulozi žena u poslovnom svetu, da prepoznaju svoje snage i slabosti, kao i da predvide moguće prepreke na putu ka uspehu.

Pravna regulativa i finansijsko upravljanje – U okviru ove teme bavićemo se  zakonskim okvirom koji reguliše poslovanje preduzetnika, praktičnim aspektima pokretanja posla (proces registracije), poreskim sistemom i poreskim obavezama kao i finansijskim upravljanjem. Usvojena znanja će omogućiti preduzetnicama  da prepoznaju i reaguju na izazove koji se mogu pojaviti tokom vođenja sopstvenog posla, da usklade svoje poslovanje sa relevantnim zakonima i propisima kao i da iskoriste prilike za rast i razvoj svojih preduzeća. Takođe, preduzetnice će moći lakše da pravilno planiraju svoje finansije i izbegnu nepredviđene troškove kao i da pravilno analiziraju performanse svog poslovanja i identifikuju oblasti za poboljšanje.

Digitalni marketing – U okviru ovog modula obradićemo teme kao što su osnove digitalnog marketinga i njegova uloga u savremenom poslovanju, internet marketing strategije, marketing na društvenim mrežama (strategije, sadržaj i angažovanje publike), imejl marketing, praćenje i merenje efikasnosti marketinštkih aktivnosti. Razumevanje osnova digitalnog marketinga omogućiće preduzetnicama da koriste onlajn kanale kako bi efikasno komunicirale sa svojom ciljnom grupom i povećale vidljivost svog brenda na internetu.

Priprema poslovnog plana – u ovom delu radiće se na preciznom opisu poslovanja, proizvoda i usluga, kreiranju marketing plana, definisanju tržišta, ciljne grupe kupaca i/ili korisnika usluga, konkurencije, plan proizvodnje i finansijski plan-projekcija prihoda, rashoda, dobiti, keš flov i drugo). Razrada ovog dela poslovnog plana omogućava preduzetnicama da jasnije definišu svoje poslovne ciljeve i strategije za postizanje tih ciljeva kao i da bolje razumeju svoje tržište i konkurenciju i prilagode svoje proizvode/usluge potrebama tržišta. Takođe će im omogućiti da jasnije sagledaju finansijsku održivost svog poslovnog poduhvata i da identifikuju ključne tačke na kojima mogu unaprediti svoj plan. Kroz ovaj deo poslovnog plana, preduzetnice stiču dublje razumevanje finansijskih aspekata svog poslovanja i sposobnost da planiraju budžet, upravljaju troškovima i predvide prihode.

Cilj programa je pružiti institucionalnu podršku ženama koje su na početku bavljenja preduzetništvom, ali i onim koje već imaju iskustvo i koje žele da unapređuju svoja znanja. Cilj je podržati lične inicijative, inovacije i individualnost jer su upravo ovo ključni rodni aspekti preduzetništva i uzroci rodno uslovljenih razlika u preduzetništvu.

Pravo učešća ima žene i devojke preduzetnice sa teritorije AP Vojvodine koje žele da otpočnu svoj biznis ili se već bave preduzetništvom.

Broj prijava na edukaciju je ograničen. U slučaju velike zainteresovanosti, prednost pri odabiru imaće kandidatkinje koje se bave socijalnim preduzetništvom (odnosno one koje vode i/ili su osnivačice socijalnog preduzeća, preduzetnice iz ruralnih krajeva i start-up preduzetnice (one koje posluju do 3 godine).

Troškove prevoza, smeštaja, ishrane i edukativnog materijala za polaznice edukacije snosi Zavod za ravnopravnost polova.

Program će biti realizovan u formi dvodnevne obuke 10. i 11. juna 2024. godine (od 10-18 časova). O mestu održavanja biće obaveštene samo one kandidatkinje koji uđu u izbor.

Rok za podnošenje prijava: 3. jun 2024. godine.

Пријава се врши путем следећег линка:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCZU7gpqja3MN-YFYUradnNYydCQBt1s7j7EOUkuL5ESRj_w/viewform

За све додатне информације можете позвати на 021/66 15 177, 66 15 133 или писати на мејл: zavod@ravnopravnost.org.rs