U utorak, 21. maja u Domu učenika srednjih škola “Brankovo kolo” u Novom Sadu održana je radionica na temu Rodne ravnopravnosti. Sa srednjoškolcima је u okviru sekcije Kult-ture podstaknuta diskusija na ovu temu, a cilj je bio čuti devojčice i mladiće kako razmišljaju i razumeju rodnu ravnopravnost.

U ime Zavoda za ravnopravnost polova radionici je prisustvovala Katarina Krajnović, saradnica za odnose sa javnošću, koja je predstavila rad ustanove i objasnila učenicima i učenicama šta zapravo znači pojam rodne ravnopravnosti i pomogla im da razumeju razliku između kategorija pola i roda.

Učenici i učenice su kroz vežbu, koristeći rodnu perspektivu i “rodne naočare”, imali  zadatak da uoče u kojim sve oblastima društva postoji neravnopravni položaj žena i da li postoje rodne razlike kada pričamo o položaju žena i devojčica u obrazovanju, sportu, politici, privatnom okruženju, medijima, kao i da li postoje razlike u očekivanjima društva kada je u pitanju odnos prema zdravlju, starenju i lepoti žena i muškaraca.

Rad sa dečacima i devojčicama na temu rodne ravnopravnosti veoma je važan jer osnaživanjem mladih da prepoznaju štetne društvene norme i da im se efektivno suprotstave, razvijamo kritičnu masu mladih koji, koristeći stečeno znanje i veštine, donose odluke koje doprinose zdravlju, nenasilnom rešavanju problema u odnosima među njima i stvaramo društvo jednakih i ravnopravnih.