Nove publikacije u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova

Nove publikacije u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova

Predstavljamo vam dve nove publikacije u izdanju naše ustanove pod nazivom „Teorijski diskursi savremene ženske kulture“ autorki Vere Kopicl i Silvie Dražić i „Žene u oslobodilačkim ratovima (1912-1918)“ autorke Milene Žikić.

Rukopis Milene Žikić „Žene u srpskim oslobodilačkim ratovima (1912-1918)“ predstavlja doprinos srpskoj istoriografiji jer pruža celovitu sliku učešća žena u ratovima od 1912. do 1918. godine, što je do sada samo fragmentarno obrađivano. Autorka ističe da su ratne okolnosti izmenile ulogu žene, i da je mnoštvu vojnih, nacionalno-političkih, ideoloških i drugih naučnih problema koji se odnose na istoriju ratova u tom periodu, uloga žene ostala na marginama istraživanja. Autorka na jedan vrlo umešan način predstavlja angažovanost žena u toku rata, zatim njihovo učestvovanje u ratnoj propagandi, u humanitarnim organizacijama, medicinskim misijama, ali i njihovo učešće u borbi na frontu. Obavljale su raznorazne poslove poput posla lekara, bolničarke, dopisnice, vozača i u krajnjoj meri i borca. Mnoge aktivnosti žena tokom oslobodilačkih ratova bile su indirektno povezane sa ratom, pa su tako žene organizovale koncerte uglednih umetnika radi prikupljanja pomoći srpskim vojnicima i ranjenicima, zatim su vodile računa o ratnim siročadima, stipendirale i pomagale studente i đake u inostranstvu, bavile se propagandom gde su predstavljale srpskog vojnika i govorile o strahotama rata i o opustošenoj i okupiranoj zemlji i na taj način prikupljale pomoć za svoj narod.
https://ravnopravnost.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/zene-u-ratovima.pdf

“Teorijski diskurski savremene ženske kulture”
– Silvia Dražić i Vera Kopicl

Zbornik Teorijski diskursi savremene ženske kulture autorki Silvie Dražić i Vere Kopicl okuplja tekstove izlaganja/predavanja koja su se održala tokom dva izdanja programa Multimedijalne platforme K.A.T. (2017. i 2018. godine), posvećenog istraživanju, predstavljanju i afirmaciji ženske kulture, aktivizma i teorije. Publikacija, dakle, predstavlja svojevrsnu postprodukciju događaja, konferencija, panela i debata koji su bili sastavni deo do sada održanih programa SFO „(Re)konekcija“.
Dok umetnički projekti, izložbe, akcije, performansi i slično, i pored svoje privremenosti i ograničenog trajanja nastavljaju da žive i obnavljaju se u polju umetnosti kao umetnička dokumentacija koja svedoči o tome da se nešto dogodilo, sam govorni program, bez obzira na to koliko provokativan ili uzbudljiv bio, često ostaje samo kao trag u ne uvek pouzdanom i uvek interpretativno pristrasnom osećaju. Otud potreba da se i izgovorene reči, upravo zbog svoje efermernosti, sačuvaju u nekom trajnijem mediju i publikuju.
https://ravnopravnost.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/teorijski-diskursi.pdf

Izdavačka delatnost Zavoda za ravnopravnost polova predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti ustanove kojom se unapređuju rodne politike. Podeljena u pet edicija, izdavačka delatnost Zavoda nudi fond literature akademskoj zajednici, obrazovnim institucijama, rodnim mehanizmima, ustanovama kulture, distributivnim izdavačkim centrima kao i široj javnosti sa ciljem da predstavi i afirmiše istraživače/istraživačice, stručnjake i stručnjakinje koji/koje se bave društvenim fenomenima iz rodne perspektive, kao i da razvija znanje i unapređuje vidljivost akademskih rezultata u oblasti studija roda i naučnoistraživačkog rada na temu rodne ravnopravnosti. Izdavačka delatnost Zavoda je, od svog osnivanja 2006. godine, obogatila fond literature o društvenim fenomenima i rodnim politikama i tako predstavila značajan korpus znanja i kapacitete novih aktera/ki na javnoj sceni. Edicije Zavoda za ravnopravnost polova povezale su mnoge institucije, konsultantkinje, akademsku zajednicu, medije, nevladine organizacije u oblasti rodne ravnopravnosti i tako otvorile i stvorile savezništvo u razvijanju politike jednakih mogućnosti.


 

Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Zavod za ravnopravnost polova je raspisao Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti sa ciljem objavljivanja stručne literature i promocije stručnjaka i stručnjakinja u oblasti rodne ravnopravnosti. Takođe, cilj je doprineti poboljšanju i osavremenjivanju obrazovnog i naučno-istraživačkog rada u oblasti rodne ravnopravnosti, obogatiti fond literature o dostignućima žena u najrazličitijim oblastima života i afirmisati istraživačke rezultate studenata i studentkinja rodnih studija.

Konkurs je otvoren do 15. juna 2019. godine, a više informacija možete dobiti na linku Javni konkursi


 

“Svilena koža i pileće srce” – nova knjiga u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova

“Svilena koža i pileće srce” – nova knjiga u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova

U okviru izdavačke delatnosti, Zavod za ravnopravnost polova objavio je knjigu Jelene Stefanović “Svilena koža i pileće srce – rodni stereotipi u romanima iz lektire za osnovnu školu” kao svoje 32. samostalno izdanje.

Autorka knjige analizira šest romana iz lektire za osnovnu školu i svoju istraživačku pažnju usmerava na traganje za rodnim stereotipima u različitim segmentima romana, pre svega u zastupljenosti i konstrukciji ženskih i muških likova, predstavljanju njihovog izgleda, njihovih osobina, ponašanja, profesija i vrednosti, osvetljavanju rodnih  odnosa, kao i odnosa likova prema zadatima rodnim ulogama. Rad ukazuje na zanemarene i često neprepoznate aspekte obrazovnog procesa koji omogućavaju da se rodna neravnopravnost perpetuira, ali istovremeno nudi nove interpretacije romana iz lektire i konkretne načine na koji se oni mogu analizirati na časovima književnosti kako bi deca razvila kritički odnos prema rodnim stereotipima prisutnim u tekstovima i rodnoj neravnopravnosti u društvu.

Rad “Svilena  koža i pileće srce” je osma publikacija objavljena u okviru edicije “Roza Luksemburg” posvećene doktorskim i master radovima na temu rodne ravnopravnosti koja je pokrenuta sa ciljem da predstavi i afirmiše stručnjake i stručnjakinje koji se bave rodnim politikama.

Knjigu u elektronskom formatu možete preuzeti ovde.